Archiwa, biblioteki, muzea i inne

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

http://www.apan.waw.pl 

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

http://www.bgpan.gda.pl 

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka w Kórniku

http://www.bkpan.poznan.pl 

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie

uprawiane dyscypliny: biologia, geografia, geologia, inżynieria i ochrona środowiska
kierunki działalności: zjawiska i procesy geodynamiczne • kopalna flora i fauna jako podstawa doskonalenia metod upowszechniania wiedzy o Ziemi • podstawy waloryzacji naukowej i dydaktycznej zabytków przyrody nieożywionej • dzieje nauk geologicznych w Polsce

http://www.mz.pan.pl/ 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

uprawiane dyscypliny: biologia
kierunki działalności: zachowanie w warunkach ex situ zagrożonych gatunków flory Polski • biosystematyka i analiza różnorodności biologicznej roślin • gromadzenie i przechowywanie zasobów genowych roślin dziko rosnących i uprawnych oraz ich wykorzystanie w nauce i gospodarce narodowej • kultury in vitro w biotechnologii roślin • wzrost i rozwój roślin w warunkach środowiska miejskiego i przemysłowego • biomonitoring zanieczyszczeń środowiska • anatomia porównawcza i funkcjonalna

http://www.ogrod-powsin.pl 

Polska Akademia Nauk Zakład Antropologii we Wrocławiu

Uchwałą Prezydium PAN z dnia 17 maja 2016 roku PAN Zakład Antropologii we Wrocławiu został włączony do Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN. Włączenie Zakładu do Instytutu nastąpiło z dniem 1 lipca 2016 roku.

Uchwała Prezydium w tej sprawie znajduje się na stronie PAN 

uprawiane dyscypliny: biologia, nauki medyczne i kultury fizycznej
kierunki działalności: biologiczne i demograficzne skutki rozwarstwienia społecznego ludności Polski i zmiany tego rozwarstwienia w czasie • trendy sekularne związane z procesami wzrastania i dojrzewania dzieci i młodzieży w zależności od warunków społeczno-ekonomicznych • badanie dobrostanu biologicznego współczesnej populacji Polski w różnych fazach ontogenezy • umieralność dorosłych w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego, stanu cywilnego oraz terytorialnej i społecznej mobilności • biologiczne podstawy zachowań człowieka w perspektywie psychologii ewolucyjnej i ekologii behawioralnej • wpływ stylu życia oraz warunków środowiskowych na stężenia hormonów cyklu menstruacyjnego i funkcje rozrodcze kobiet • biologia populacji pradziejowych na podstawie materiału osteologicznego

http://www.antropologia.wroclaw.pl/ 

Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu

uprawiane dyscypliny: rybactwo, biologia
kierunki działalności: ichtiobiologia • rybactwo • akwakultura • ekologia ekosystemów stawowych • genetyka i immunologia ryb

www.golysz.pan.pl