Publiczna prezentacja założeń projektu pod tytułem „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej"

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem "Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej".


Prezentacja odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 roku o g. 10.00 w siedzibie PAN Biblioteki Gdańskiej, ul. Wałowa 24 w Gdańsku (Sala Konferencyjna, parter).
Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”  Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).
Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do 5 grudnia 2016 roku, Pani Iwonie Trojanowskiej z Sekretariatu PAN Biblioteki Gdańskiej na adres e-mail: bgpan@bgpan.gda.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują /jeżeli dotyczy/).
Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail, podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.