Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych

Jednostki naukowe

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

uprawiane dyscypliny: nauki historyczne
kierunki działalności: archeologia, etnologia i historia kultury materialnej, kierunki uprawiane w powiązaniu z historią, antropologią kulturową, archeozoologią, paleobotaniką, palinologią, geofizyką i wybranymi naukami technicznymi

http://www.iaepan.edu.pl 

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Badań Literackich PAN

uprawiane dyscypliny: nauki filologiczne
kierunki działalności: historia literatury polskiej • polska kultura literacka • teoria literatury • metodologia badań literackich • edytorstwo naukowe

http://www.ibl.waw.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

uprawiane dyscypliny: nauki filozoficzne, socjologia
kierunki działalności: filozofia – współczesna, starożytna, nauki, religii, historia filozofii, logika, etyka życia gospodarczego, etyka biznesu, filozofia kultury • socjologia – struktur społecznych, kultury, gospodarki i zarządzania, społeczeństwa obywatelskiego, teoretyczna, warunków życia, metodologia badań socjologicznych, badania nad kobietami i rodziną

http://www.ifispan.waw.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

uprawiane dyscypliny: nauki historyczne
kierunki działalności: kształtowanie się społeczeństwa polskiego i rozwój nowoczesnego narodu polskiego od wieków średnich do czasów najnowszych • historia kultury średniowiecznej i czasów nowożytnych w ujęciu komparatystycznym • przemiany polityczne, społeczne i kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w. • strefa bałtycka w dobie nowożytnej i najnowszej • prace z zakresu bibliografii, biografii, edycji źródeł, kartografii i geografii historycznej

http://www.ihpan.edu.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

uprawiane dyscypliny: nauki historyczne
kierunki działalności: dzieje nauki polskiej i europejskiej (szczególnie badania źródłoznawcze europejskiego średniowiecza) • warunki rozwoju i recepcji nauki nowożytnej • badania porównawcze dziejów edukacji (czynniki środowiskowe i relacje ogólnoeuropejskie) • polskieelity umysłowe • wkład uczonych polskich w rozwój nowożytnej nauki i myśli technicznej • recepcja teorii naukowych w kontekście przemian społecznych i procesów narodowotwórczych w Europie Środkowej i Wschodniej

http://www.ihnpan.waw.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Języka Polskiego PAN

uprawiane dyscypliny: nauki filologiczne
kierunki działalności: język polski (współczesna budowa gramatyczna i funkcje) • historia języka (związki z językami sąsiednimi) • słownictwo • onomastyka • metodologia badań lingwistycznych, leksykografia polska (współczesna i historyczna)

http://www.ijp-pan.krakow.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

uprawiane dyscypliny: nauki filozoficzne, teologiczne, historyczne, o sztukach pięknych, o polityce, socjologia, ekonomia
kierunki działalności: badania nad cywilizacjami starożytnymi i nowożytnymi wyrastającymi z odmiennych od Europy tradycji kulturowych i religijnych • badania archeologiczne w Egipcie, Sudanie, Syrii, Izraelu i na Cyprze • studia językoznawcze, religioznawcze i kulturoznawcze oraz badania w zakresie socjologii rozwoju współczesnych społeczeństw krajów Azji i Afryki • kultury basenu Morza Śródziemnego, Orientu oraz krajów ościennych • studia nad dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej jako wspólnym dobrem o szczególnym znaczeniu dla zjednoczonej Europy • badania kultur Azji i Afryki od czasów starożytnych aż do współczesności; studia nad historycznym i współczesnym islamem • studia nad procesami globalizacji w aspekcie dialogu i konfrontacji międzykulturowej

http://www.iksiopan.pl/

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

uprawiane dyscypliny: ekonomia
kierunki działalności: współczesna teoria ekonomii • transformacja polskiego systemu gospodarczego • polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej • adaptacja gospodarki polskiej do gospodarki światowej (w tym problematyka integracji z Europą Zachodnią)

http://www.inepan.waw.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Nauk Prawnych PAN

uprawiane dyscypliny: nauki prawne, socjologia
kierunki działalności: prawo międzynarodowe oraz europejskie (w tym zagadnienia dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego) • prawo gospodarki rynkowej • polskie i europejskie prawo prywatne (w tym prawo cywilne i handlowe) • prawo pracy • prawo konstytucyjne • samorząd terytorialny • prawa człowieka • prawo administracyjne • ochrona środowiska naturalnego • prawo karne • badania kryminologiczne • socjologia prawa

http://www.inp.pan.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Psychologii PAN

uprawiane dyscypliny: psychologia
kierunki działalności: psychologia – społeczna, polityczna, osobowości, ekologiczna, ekonomiczna • psycholingwistyka • teoria podejmowania decyzji • rozwój społeczny młodzieży, psychologia poznawcza

www.psych.pan.pl 

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

uprawiane dyscypliny: ekonomia, socjologia
kierunki działalności: ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa • uniwersalne oraz specyficzne cechy rozwoju obszarów wiejskich w układach regionalnych, krajowych i międzynarodowych • główne mechanizmy i dylematy rozwoju wsi stanowiące przesłanki dla formułowania alternatywnych strategii rozwoju obszarów wiejskich jako przyjaznego mieszkańcom nowoczesnego środowiska, pozwalającego na zaspokajanie ich potrzeb i aspiracji

http://www.irwirpan.waw.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Slawistyki PAN

uprawiane dyscypliny: językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, etnologia
kierunki działalności: 1. Kulturowe dziedzictwo Słowiańszczyzny. Badania diachroniczne, 2. Tożsamości narodowe i regionalne Słowian (mity, idee, pamięć zbiorowa), 3. Wielokulturowość, kontakty i pogranicza językowo-kulturowe. Mniejszości (językowe, etniczne, religijne), 4. Językowy obraz świata, 5. Slawistyczne językoznawstwo synchroniczne: badania konfrontatywne, semantyka, kognitywizm, lingwistyka korpusowa, 6. Badania slawistyczne na świecie. Slawistyczna informacja naukowa.

http://www.ispan.waw.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Studiów Politycznych PAN

uprawiane dyscypliny: nauki historyczne i o polityce, socjologia
kierunki działalności: myśl polityczna i instytucje polityczne • najnowsza historia polityczna oraz dzieje ziem wschodnich II Rzeczypospolitej • teoria i filozofia polityki • systemy polityczne i społeczne oraz struktura społeczna • partie polityczne, ruchy społeczne i zachowania wyborcze • psychologia polityczna i praktyka konstytucyjna • dynamika społeczna i polityczna • instytucje ustrojowe państwa i społeczeństwa obywatelskiego • formowanie się elit politycznych, gospodarczych i kulturalnych • związki pomiędzy polityką a gospodarką • kulturowe aspekty transformacji ustrojowych • integracja europejska i systemy bezpieczeństwa międzynarodowego • przemiany Europy Środkowej i Wschodniej • polityczne i społeczne problemy stosunków polsko-niemieckich • przemiany spoleczno-polityczne w krajach byłego ZSRR oraz Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na stosunki z Polską

http://www.isppan.waw.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

Instytut Sztuki PAN

uprawiane dyscypliny: nauki o sztukach pięknych
kierunki działalności: polska kultura artystyczna (plastyka, teatr, film, telewizja, muzyka, folklor) w jej historycznych i współczesnych przejawach, z uwzględnieniem związków europejskich i światowych

http://www.ispan.pl

wpis do Rejestru Instytutów Naukowych

 

Pomocnicze jednostki naukowe nadzorowane przez Wydział