Dyskusje o ekologii krajobrazu na międzynarodowym kongresie

Tworząc przyszłość, uczmy się z przeszłości. Pod takim hasłem w dniach 11-15 lipca odbywał się Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (IALE Europe).

Spotkanie zorganizowali geografowie i ekolodzy krajobrazu z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorem Komitetu Organizacyjnego był dr Andrzej Affek z IGiPZ PAN, zaś przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. dr hab. Marek Degórski z tegoż samego instytutu.

W kongresie brało udział ponad 400 uczestników z 52 państw. Podczas trzech sesji plenarnych i 28 sesji tematycznych uczestnicy mieli okazję wysłuchać licznych prezentacji. Ich tematem były zagadnienia związane z artefaktami zapisanymi w krajobrazie, stanem obecnym i predykcją kierunku przebiegu procesów przyrodniczych, gospodarczych i kulturowych, jakie będą zachodzić w przestrzeni geograficznej. Dużo miejsca poświęcono na omówienie problemów ochrony krajobrazu, implementacji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, wykorzystaniu świadczeń ekosystemowych w planowaniu przestrzennym, czy też audytowi krajobrazowemu.