Posiedzenia - rok 2013

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 12 listopada 2013 r.

W dniu 12 listopada 2013 r. Komisja do spraw etyki w nauce przeanalizowała min. sprawy: anonimowego zgłoszenia dotyczącego „nieetycznych zachowań kierownictwa jednej z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w związku z procedowaniem wniosku o tytuł profesora” oraz ewentualnych nieprawidłowości w procedurze konkursu na stanowisko dyrektora jednostki naukowej PAN. Dyskutowano także o ewentualnym utworzeniem centralnego rejestru spraw dyscyplinarnych i potrzebie reformy postępowania dyscyplinarnego dla pracowników naukowych i nauczycieli akademickich. Członkowie Komisji przyjęli również stanowisko dotyczące wypowiedzi publicznych uczonych w sprawach ważnych dla społeczeństwa i państwa.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 10 września 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji do spraw etyki w nauce, w dniu 10 września 2013 r., członkowie Komisji rozpatrzyli min.: ponownie sprawę ewentualnego naruszenia zasad etycznych w związku z odkryciem tropów najstarszych czworonogów w dolomitach środkowego dewonu
w kamieniołomie w Zachełmiu koło Kielc (IV/2013); sprawę odwołania rzecznika dyscyplinarnego w jednym z instytutów badawczych w Warszawie; sprawę autoreferatu jednego z doktorów w postępowaniu habilitacyjnym, któremu zarzucono ewentualne przywłaszczenie wyników badań; sprawę dotyczącą wyrażania zgody na udział w badaniach socjologicznych oraz zażalenie dotyczące przebiegu obrony pracy doktorskiej na UMCS w Lublinie.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 11 czerwca 2013 r.

Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2013 r. członkowie Komisji do spraw etyki w nauce rozstrzygnęli m.in. sprawy: ewentualnego „podstępnego wykradzenia materiału klinicznego przez jednego z asystentów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i przeprowadzenie przewodu doktorskiego w innej uczelni” (sygn. III/2013) oraz ewentualnego naruszenia zasad etyki przez promotora w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora w Politechnice Krakowskiej (pismo nr 51/2013).

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 7 maja 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 7 maja 2013 r. członkowie Komisji omówili sprawy bieżące oraz m.in.:
- zajęli stanowisko w sprawie ewentualnego naruszenia zasad etycznych w związku
z odkryciem tropów najstarszych czworonogów w dolomitach środkowego dewonu
w kamieniołomie w Zachełmiu koło Kielc (sygn. IV/2013);
- ustosunkowali się do pism, które wpłynęły w sprawie ewentualnego naruszenie praw autorskich przez jednego z pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (sygn. II/2013);
- ustalili procedowanie w sprawie ewentualnego „podstępnego wykradzenia materiału klinicznego przez jednego z asystentów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
i przeprowadzenie przewodu doktorskiego w innej uczelni” (sygn. III/2013);
- rozpatrzyli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec jednego z profesorów z Uniwersytetu Łódzkiego, który „podał w swojej wypowiedzi fałszywą i wysoce krzywdzącą opinię o rozprawie habilitacyjnej” jednego z pracowników naukowych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego (pismo nr 56/2013).

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 12 marca 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji do spraw etyki w nauce, które odbyło się w dniu 12 marca 2013 r.  rozpatrzono m.in. sprawy: listu otwartego pracowników naukowych dotyczącego tekstu prof. Barbary Kudryckiej „Sumienność i sumienie naukowca” zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pismo nr 13/2013); ewentualnej dyskryminacji w pracy naukowej niepełnosprawnego pracownika przez pracodawcę
w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (sygn. I/2013); ewentualnego naruszenie praw autorskich przez jednego z pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (sygn. II/2013). Komisja omówiła również sprawy: ewentualnego nadużycia zaufania publicznego związanego z pełnionym stanowiskiem przez jednego z profesorów przy wygłaszaniu opinii (sprawa zgłoszona przez Stowarzyszenie Obrona Zwierząt – pismo nr 07/2013); prośbę o „spowodowanie przez Komisję do spraw etyki w nauce sprostowania krzywdzących informacji o jednej z rozpraw habilitacyjnych na Wydziale Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego” (pismo nr 08/2013). Przewodniczący Komisji wyznaczył zespoły orzekające do rozpatrzenia spraw: ewentualnego „podstępnego wykradzenia materiału klinicznego przez jednego z asystentów i przeprowadzenie przewodu doktorskiego w innej uczelni” (sygn. III/2013) oraz ewentualnego naruszenia zasad etycznych w związku z odkryciem tropów najstarszych czworonogów w dolomitach środkowego dewonu w kamieniołomie w Zachełmiu koło Kielc (sygn. IV/2013).

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 22 stycznia 2013 r.

Na posiedzeniu Komisji do spraw etyki w nauce, które odbyło się dniu 22 stycznia 2013 r. członkowie Komisji ponownie dyskutowali nad sprawą ewentualnej nierzetelności
w przewodzie habilitacyjnym przeprowadzonym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (sygn. XI/2012). Ponadto omówiono m.in. sprawy: ewentualnego naruszenia zasad etyki przez recenzenta rozprawy doktorskiej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (sygn. XIII/2012); ewentualnego autoplagiatu jednego z pracowników naukowych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN (pismo nr 67/2012); ewentualnego naruszenia uniwersalnych wartości etycznych oraz dobrych praktyk w nauce,
a także standardów rzetelności naukowej przez pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (pismo nr 01/2013). Ponadto powołano zespół orzekający do rozpatrzenia sprawy ewentualnej dyskryminacji w pracy naukowej niepełnosprawnego pracownika przez pracodawcę w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (sygn. I/2013). Przewodniczący Komisji wyznaczył również zespół orzekający do rozpatrzenia sprawy ewentualnego naruszenie praw autorskich przez jednego z pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (sygn. II/2013).