Posiedzenia - rok 2012

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 10 grudnia 2012 r.

Na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2012 r. Komisja do spraw etyki w nauce rozpatrzyła m.in. sprawy: ewentualnej nierzetelności w przewodzie habilitacyjnym przeprowadzonym
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (sygn. XI/2012); ewentualnej próby wywarcia presji
i zmuszeniu do rezygnacji z promotorstwa pracy doktorskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (pismo nr 55/2012); ewentualnego naruszenia praw autorskich przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej (sygn. XII/2012).Wyznaczono zespół orzekający do rozpatrzenia sprawy ewentualnego naruszenia zasad etyki przy recenzji rozprawy doktorskiej (sygn. XIII/2012).Komisja do spraw etyki w nauce ustosunkowała się także do zażalenia na postanowienie Komisji z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie ewentualnego naruszenia zasad etyki przez współwykonawcę grantu finansowanego przez AWF w Warszawie (sygn. V/2012), złożonego przez zgłaszającego sprawę.


Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 6 listopada 2012 r.

Członkowie Komisji do spraw etyki w nauce na posiedzeniu Komisji w dniu 6 listopada
2012 r. omówili sprawy bieżące. W związku z wpływem nowych dokumentów Komisja rozpatrzyła ponownie sprawę ewentualnego naruszenia zasad etyki przez współwykonawcę grantu finansowanego przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie i zajęła stanowisko (sygn. V/2012).
Członkowie Komisji wydali również rozstrzygnięcie w sprawie wniesionej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich przy prezentacji projektu rozwojowego realizowanego w Instytucie Chemii Przemysłowej
w Warszawie (sygn. 02/2011). Wyznaczono także zespół orzekający do rozpatrzenia sprawy ewentualnego naruszenia praw autorskich przez pracowników Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej (sygn. XII/2012).
Ponadto, Komisja doprecyzowała brzmienie niektórych uregulowań projektu Kodeksu etyki pracownika naukowego, uwzględniając wnioski zgłoszone przez członków Akademii podczas 121. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN.  


Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 3 lipca 2012 r.

Na posiedzeniu Komisji do spraw etyki w nauce, które odbyło się w dniu 3 lipca 2012 r. członkowie Komisji m.in. ustalili procedowanie w sprawach: ewentualnego naruszenia zasad etyki przez współwykonawcę grantu finansowanego przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (sygn. V/2012); ewentualnego naruszenia zasad etyki przez pracowników Politechniki Radomskiej (sygn. VI/2012); ewentualnego naruszenia praw autorskich przez jednego z dziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
(sygn. VII/2012); anonimowego zawiadomienia o zasadności przyznania grantu Politechnice Śląskiej i ewentualnym naruszeniu zasad etyki przez członków komisji rekomendującej tę dotację (sygn. VIII/2012) oraz skargi jednej z asystentek w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dotyczącej ewentualnego przywłaszczenia jej własności intelektualnej przez kierownika jednej z katedr uczelni (sygn. IX/2012). Komisja do spraw etyki w nauce zajęła ponownie stanowisko w sprawie naruszenia praw autorskich jednej z pracownic  Akademii Medycznej we Wrocławiu, w związku z pismem Rektora tej uczelni i stanowiskiem Komisji Etyki Akademii Medycznej we Wrocławiu w tej sprawie (sygn. 10/2011). Ponadto, członkowie Komisji do spraw etyki w nauce ustosunkowali się do propozycji doprecyzowania niektórych uregulowań zawartych w projekcie Kodeksu etyki pracownika naukowego, zgłoszonej przez Przewodniczącego Komitetu Etyki w Nauce PAN, prof. Jana Woleńskiego.


Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 15 maja 2012 r.

Komisja do spraw etyki w nauce na posiedzeniu w dniu 15 maja 2012 r. doprecyzowała brzmienie poszczególnych punktów Kodeksu etyki pracownika naukowego oraz dokonała korekty tekstu pod względem redakcyjnym i porządkowym. Członkowie Komisji uzgodnili ostateczną wersję projektu Kodeksu. Ponadto Przewodniczący Komisji wyznaczył zespół orzekający do rozpatrzenia sprawy ewentualnego naruszenia zasad etyki w Politechnice Radomskiej (sygn. VI/2012).


Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 24 kwietnia 2012 r.

W dniu 24 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce, na którym kontynuowano prace nad projektem Kodeksu etyki pracownika naukowego. Omówiono  projekt sprawozdania z działalności Komisji do spraw etyki w nauce w 2011 r. Przewodniczący Komisji wyznaczył również zespół orzekający do rozpatrzenia sprawy ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez współwykonawcę grantu w AWF w Warszawie (sygn. V/2012).


Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 13 marca 2012 r.

Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2012 r. Komisja do spraw etyki w nauce przyjęła rozstrzygnięcie w sprawie jednej z pracownic Akademii Medycznej we Wrocławiu dotyczącej naruszenia jej praw autorskich (sygn. 10/2011). Komisja dokonała również ustaleń w sprawach: ewentualnego naruszenia praw autorskich do równania drgań fundamentu blokowego pod maszynę (sygn. I/2012); wniosku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie ewentualnego przywłaszczenia własności intelektualnej doktorantów (sygn. III/2012 ); skargi na orzeczenie i zachowanie członków Komisji dyscyplinarnej do spraw studenckich Politechniki Koszalińskiej (sygn. II/2012). Komisja do spraw etyki w nauce rozpatrywała ponownie sprawę skierowaną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności"
i podtrzymała swoje stanowisko z dnia 16 grudnia 2011 r. (sygn. 04/2011). Członkowie Komisji do spraw etyki w nauce dyskutowali także o projekcie Kodeksu etyki pracownika naukowego. Ustalono jaki kształt powinien mieć ten dokument i doprecyzowano jego zakres przedmiotowy.