Posiedzenia - rok 2014

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 19 grudnia 2014 r.

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2014 r. wydano rozstrzygnięcia w sprawach: ewentualnego przywłaszczenia praw autorskich do programu komputerowego napisanego do wykonania pracy magisterskiej na Politechnice Rzeszowskiej i ewentualnych naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zgłoszonych przez Federację Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność’80. Komisja omówiła również sprawę ewentualnego naruszeniem zasad etyki przez dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 25 listopada 2014 r.

Na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2014 r. ustalono procedowanie w sprawach: „naruszenia praw autorskich i nieprawidłowości w przebiegu postępowania wyjaśniającego, przeprowadzonego przez rzecznika dyscyplinarnego KUL”; ewentualnego naruszenia zasad etyki na jednym wydziałów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym przez promotora pracy doktorskiej oraz ewentualnego naruszenia zasad recenzowania obowiązujących w czasopiśmie Diagnostyka. Ponownie omówiono sprawy: ewentualnego naruszenie prawa autorskiego i zasad etyki przez jednego z profesorów zatrudnionych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (napisanie pracy doktorskiej swojemu synowi); ewentualnego nieuzasadnionego cytowania własnych prac przez jednego z pracowników naukowych Politechniki Śląskiej w kilku czasopismach krajowych; ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z przygotowaniem recenzji pomocy dydaktycznych do nauki matematyki (konflikt interesów). Ponadto Komisja rozpatrzyła sprawy: ewentualnych nieprawidłowości w działalności Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez Profesora z Uniwersytetu Łódzkiego, który „podał w swojej wypowiedzi fałszywe i wysoce krzywdzącą opinię o rozprawie habilitacyjnej jednego z doktorów hab.”. Dyskutowano na temat zatrudniania na uczelniach pracowników naukowych, wobec których kara nagany, np. za plagiat, uległa zatarciu, a także o konieczności wydania zgody przez Komisję Etyki na przeprowadzenie anonimowych badań kwestionariuszowych o aktywności fizycznej. Członkowie Komisji wypowiedzieli się również w sprawie wykorzystywania przez recenzenta danych z ocenianej przez niego pracy i dyskutowali o zgłoszonych przez pracownika naukowego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Rozważaniach dotyczących postępowania wobec grupowego zjawiska „guest authorship”, czyli nieuprawnionego dopisywanie autorstwa do prac naukowych.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 23 września 2014 r.

Na posiedzeniu w dniu 23 września 2014 r. Komisja do spraw etyki w nauce dyskutowała o nieprawidłowościach w przeprowadzaniu postępowań o przyznanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, mimo negatywnej recenzji pracy habilitacyjnej. Po raz kolejny przeanalizowano sprawy: ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z przygotowaniem recenzji pomocy dydaktycznych do nauki matematyki (konflikt interesów); zgodności z etyką w nauce otwarcia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym podyplomowych studiów Homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji; ewentualnego nieuzasadnionego cytowania własnych prac przez jednego z pracowników naukowych Politechniki Śląskiej w kilku czasopismach krajowych. Omówiono także wniosek pracownika naukowego z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie pomówienia o plagiat niepublikowanego manuskryptu po recenzjach oraz sprawę ewentualnego mobbingu w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Dyskutowano nad sprawami: ewentualnego przywłaszczenia praw autorskich do programu komputerowego napisanego do wykonania pracy magisterskiej na Politechnice Rzeszowskiej; przebiegu procedury o nadanie tytułu profesora jednemu z kandydatów w Instytucie Nauk Geologicznych PAN (wyłączenie recenzenta); ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 17 czerwca 2014 r.

Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2014 r. Komisja do spraw etyki w nauce wydała rozstrzygnięcie w sprawie „podejrzenia zmowy przy okazji prowadzenia w Instytucie Badań Systemowych PAN przewodu habilitacyjnego jednego z doktorów (nieprawidłowości przy recenzowaniu pracy habilitacyjnej)”; kontynuowano rozpatrywanie spraw: ewentualnego nieuzasadnionego cytowania własnych prac przez jednego z pracowników naukowych Politechniki Śląskiej w kilku czasopismach krajowych i zgodności z etyką w nauce otwarcia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym studiów podyplomowych Homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji. Omówiono także sprawy: ewentualnych nieprawidłowości w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora jednemu z pracowników naukowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim; ewentualnej kradzieży własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej; ewentualnego naruszenie prawa autorskiego i zasad etyki przez jednego z profesorów zatrudnionych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (napisanie pracy doktorskiej swojemu synowi).

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 6 maja 2014 r.

Na posiedzeniu w dniu 6 maja 2014 r. członkowie Komisji wydali rozstrzygnięcie w sprawie nieetycznego zachowania Rady Programowej jednego z Konsorcjów w związku z zamknięciem zadania badawczego na UJ „w oparciu o niemerytoryczne przesłanki”. Przeanalizowano także sprawy: ewentualnego plagiatu współautorskiego skryptu jednego z pracowników naukowych Muzeum i Instytutu Zoologii PAN; „podejrzenia zmowy przy okazji prowadzenia w Instytucie Badań Systemowych PAN przewodu habilitacyjnego jednego z doktorów (nieprawidłowości przy recenzowaniu pracy habilitacyjnej)”. Omówiono także sprawę zgodności z etyką w nauce otwarcia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym studiów podyplomowych Homeopatia w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 1 kwietnia 2014 r.

Na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2014 r. rozstrzygnięto sprawę ewentualnego plagiatu i naruszenia praktyk wydawniczych przez pracownika naukowego Uniwersytetu Łódzkiego.  Komisja wypowiedziała się w sprawie interpretacji przepisów dotyczących procedury dyscyplinarnej wobec pracownika naukowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W związku z rozpatrywaniem kwestii etycznych w dwóch sprawach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju członkowie Komisji spotkali się z dyrektorem NCBR i wyjaśnili m.in. kwestie procedur stosowanych przy przyznawaniu funduszy na realizowanie projektów badawczych, doboru ekspertów czy też zasad opiniowania.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 11 marca 2014 r.

Na posiedzeniu w dniu 11 marca 2014 r. Komisja dyskutowała m.in. o: projektach realizowanych w ramach programów finansowanych przez NCBR i sprawie nieetycznego zachowania Rady Programowej jednego z Konsorcjów w związku z zamknięciem zadania badawczego na UJ „w oparciu o niemerytoryczne przesłanki”. Rozstrzygnięto: sprawę „naruszenia zasad etycznych przez radę jednego z wydziałów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz recenzentów w związku z rozpatrywaniem wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora” i skargę „na przewlekłe działania/zaniechania nauczycieli akademickich ASP pełniących kierownicze funkcje w związku z naruszeniem przez jednego z nich praw autorskich własnego absolwenta dokonane publicznie podczas międzynarodowego konkursu, którego uczelnia była współorganizatorem”.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 14 stycznia 2014 r.

Na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2014 r. Komisja omówiła m.in. sprawy: popełnienia ewentualnego autoplagiatu przez jednego z pracowników naukowych jednego z instytutów PAN oraz nieprawidłowości w postępowaniu dyscyplinarnym; ewentualnego nieuzasadnionego cytowania własnych prac przez jednego z pracowników naukowych Politechniki Śląskiej w kilku czasopismach krajowych; ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z przygotowaniem recenzji pomocy dydaktycznych do nauki matematyki (konflikt interesów); niestosownych wypowiedzi na portalu społecznościowym jednego z pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Komisja do spraw etyki w nauce wydała stanowisko w sprawie nieuczciwych praktyk przy zamieszczaniu w publikacjach naukowych cytowań i autocytowań, w którym wyraziła „głębokie zaniepokojenie faktem rozprzestrzeniania się w środowisku naukowym oszukańczych praktyk polegających na zamieszczaniu w publikacjach naukowych nieuzasadnionych cytowań i autocytowań w celu uzyskania korzyści wynikających z zawyżania w ten sposób wskaźników takich jak impact factor (IF) oraz indeks Hirscha (h-index)”. Komisja uznała, że: „wskaźniki te są powszechnie stosowane do oceny dorobku naukowców w procedurach awansowych oraz przy rankingach instytucji i czasopism naukowych. Wykorzystuje się je również podczas rozpatrywania wniosków o finansowanie badań. Działania takie, całkowicie sprzeczne z podstawowymi zasadami etyki naukowej, stanowią zarówno poważne wykroczenie przeciwko dobru społeczności naukowej jak i zagrożenie dla prawidłowego działania instytucji naukowych oraz finansujących naukę”.