Posiedzenia - rok 2015

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 14 grudnia 2015 r.

W dniu 14 grudnia 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce i Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Dyskutowano m.in. o współpracy obu gremiów w zwalczania nieprawidłowości w postępowaniach awansowych w nauce, o konieczności podjęcia prac nad założeniami nowelizacji ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozmawiano również o wystąpieniu Komisji do spraw etyki w nauce do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o rozważenie podjęcia inicjatywy mającej na celu zniesienie limitu wiekowego przy wyborze członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz powoływaniu recenzentów w postępowaniach awansowych.

Na posiedzeniu plenarnym Komisji, członkowie omówili m.in. prośbę o wyjaśnienie czy dopuszczalne jest założenie przez pracownika jednostki naukowej spółki lub świadczenie pracy w takiej spółce; sprawę z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczącą ewentualnego popełnienia na przez jednego z lekarzy fałszerstwa w rozprawie doktorskiej. Odniesiono się również do sprawy ewentualnego naruszenia praw autorskich i nieprawidłowości w przebiegu postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Senacką Komisję ds. Etyki w Nauce Uniwersytetu Wrocławskiego. Komisja rozpatrzyła prośbę z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN o interpretację zapisów dotyczących afiliacji autorów publikacji naukowych; sprawę udostępniania publikacji naukowych w Repozytorium Cyfrowym instytutów naukowych. Dyskutowano ponownie o sprawie ewentualnego plagiatu w rozprawie doktorskiej w UAM i wykorzystaniu dorobku intelektualnego przekazanego przez byłego promotora. Rozpatrzono też korespondencję w sprawie ewentualnego manipulowania  przez jednego z profesorów recenzentami, komisją przewodu i radą naukową jednego z instytutów PAN w celu niedopuszczenia do nadania stopnia doktora habilitowanego jednemu z doktorów; zawiadomienie o ewentualnych nieetycznych praktykach stosowanych przez badaczy biorących udział w projekcie Globe – Global Climate Change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities.

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 19 października 2015 r.

W dniu 19 października 2015 r. członkowie Komisji do spraw etyki w nauce spotkali się w Szczecinie z Rektorami tamtejszych uczelni. Podczas wspólnego posiedzenia dyskutowano o konieczności podniesienia standardów rzetelności naukowej w środowisku naukowym i akademickim oraz o potrzebie upowszechnienia treści Kodeksu etyki pracownika naukowego.

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 14 września 2015 r.

Na posiedzeniu w dniu 14 września 2015 r. członkowie Komisji powrócili do omówienia sprawy z PUM w Szczecinie dotyczącej ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce w związku z podejrzeniem nieprawidłowego procedowania na kolokwium habilitacyjnym jednego z doktorów; sprawy ewentualnego naruszenia zasad etycznych przez pracownika naukowego Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Dyskutowano o zgłoszeniu z Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie jednego z profesorów, który zarzucił innym profesorom m.in. popełnienie oszustw naukowych i podważał ich kompetencje oraz dokonania naukowe; zawiadomieniu o ewentualnych nieetycznych praktykach stosowanych przez badaczy biorących udział w projekcie Globe – Global Climate Change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management priorities; zgłoszeniu dotyczącym prośby o ocenę z punktu widzenia zasad etyki pracownika naukowego oraz pod kątem prawnym postępowania recenzentów wniosku habilitacyjnego złożonego w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz o ocenę postępowania profesora z jednego z instytutów PAN. Rozpatrywano także zagadnienie, czy w Polsce wymagane jest zezwolenie odpowiedniej komisji etycznej do przeprowadzenia wywiadów z pacjentami; wniosek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie opinii czy dr hab. w swojej w monografii naruszyła prawa autorskie; sprawę ewentualnego plagiatu w rozprawie doktorskiej w UAM i wykorzystania dorobku intelektualnego przekazanego przez byłego promotora. 

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 23 czerwca 2015 r.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 23 czerwca 2015 r. Komisja rozpatrywała m.in.: sprawę ewentualnego zamieszczenia w jednej z publikacji obszernych fragmentów prac innych autorów bez odpowiedniego zaznaczenia ich współautorstwa; sprawę podejrzenia nieprawidłowego procedowania na kolokwium habilitacyjnym jednego z doktorów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, sprawę z Uniwersytetu Jagiellońskiego ewentualnego plagiatu w monografii przedstawianej jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę nadania stopnia naukowego dr hab. Omawiano również sprawę ewentualnych nieprawidłowości  w działalności Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; pismo z wyjaśnieniami w sprawie ewentualnego naruszenia praw autorskich w publikacji w SGH w Warszawie; sprawę zróżnicowania uregulowań z zakresu ochrony własności intelektualnej w regulaminie jednego z instytutów PAN a regulacjami przyjętymi w AGH w Krakowie. Powrócono również do dyskusji w sprawie manipulowania przez jednego z profesorów recenzentami, komisją przewodu i radą naukową jednego z instytutów PAN; spraw z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczących naruszenia przez dwóch profesorów praw autorskich w monografiach. 

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 5 maja 2015 r.

W dniu 5 maja 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce i Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Przedmiotem dyskusji były nieprawidłowości w postępowaniach awansowych i potrzeba nowelizacji regulacji prawnych w tym zakresie.

Na posiedzeniu plenarnym Komisji członkowie rozpatrywali m.in. sprawy: ewentualnego manipulowania przez jednego z profesorów recenzentami, komisją przewodu i radą naukową jednego z instytutów PAN w celu niedopuszczenia do nadania stopnia doktora habilitowanego jednemu z doktorów; ewentualnego podania przez jednego z adiunktów w UAM fałszywych lub fabrykowanych wyników oraz pominięcia jednego z profesorów jako współautora publikacji, ewentualnej nieuczciwości naukowej pracownika naukowego z jednego z instytutów PAN”.

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 10 marca 2015 r.

W dniu 10 marca 2015 r. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Akademickiego odbyło się spotkanie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola z Komisją do spraw etyki w nauce, na którym dyskutowano o przejawach nieuczciwości naukowej i ewentualnych sposobach podniesienia standardów etycznych w polskim środowisku naukowym i akademickim.

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 27 stycznia 2015 r.

W dniu 27 stycznia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w kadencji 2015-2018. Członkowie Komisji wybrali na Przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Andrzeja Zolla. Zastępcą Przewodniczącego Komisji został prof. dr hab. Maciej W. Grabski. Członkowie Komisji do spraw etyki w nauce opracowali także i przyjęli regulamin działania Komisji do spraw etyki w nauce w kadencji 2015-2018. Po części organizacyjnej Komisja omówiła sprawy bieżące.