Posiedzenia - rok 2017

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 11 grudnia 2017 r.

Na posiedzeniu plenarnym Komisji w dniu 11 grudnia 2017 r. zespoły orzekające wypowiedziały się w sprawach: ewentualnego sfałszowania lub sfabrykowania wyników przez jednego z dr. hab. z UAM i pominięcia nazwiska jednego z profesorów jako współautora publikacji, a także ewentualnego „naruszenia praw autorskich oraz nieprawidłowości w przebiegu postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Senacką Komisję ds. Etyki Uniwersytetu Wrocławskiego”.

Członkowie Komisji przeanalizowali wniosek doktorantki Uniwersytetu Szczecińskiego z prośbą o wydanie opinii na temat projektowanych badań do pracy doktorskiej na temat plagiatu.

Powrócono do rozważań w sprawach: ewentualnego naruszenia zasad rzetelności naukowej przez pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; ewentualnego naruszenia „rzetelności działań personelu medycznego, który prowadził diagnostykę choroby w związku z podejrzeniem wykorzystywania wyników badań  naukowych do podejmowania decyzji o charakterze diagnostycznym oraz wdrażania na ich podstawie działań o charakterze terapeutycznym”. Kontynuowano też dyskusję w sprawie projektu Analysis of the role of "intention" in misconduct cases in Europe i  ewentualnego udostępnienia akt spraw dotyczących naruszenia zasad etyki w nauce w Polsce.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 30 października 2017 r.

Członkowie Komisji do spraw etyki w nauce na posiedzeniu plenarnym w dniu 30 października 2017 r. omówili m.in.: sprawę ewentualnego konfliktu interesów promotora jednego z doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; zgłoszenie dotyczące niedokonania na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego retrakcji artykułów; skargę na ewentualne popełnienie wykroczeń w procedurze recenzyjnej jednego z artykułów doktoranta w czasopiśmie naukowym PAN oraz w publikacji pod redakcją koła historyków jednej z uczelni. Rozpatrzono również skargę na ewentualne naruszenie zasad etyki w nauce przez dyrektora jednego z instytutów PAN w związku z wypowiedzeniem pracownikowi naukowemu umowy o pracę. Ponadto, Komisja do spraw etyki w nauce przeanalizowała sprawę ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przy współpracy zagranicznej przez pracownika naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 18 września 2017 r.

Członkowie Komisji do spraw etyki w nauce na posiedzeniu plenarnym w dniu 18 września  2017 r. omówili m.in.: skargę dotyczącą ewentualnych nieprawidłowości w przewodzie doktorskim przeprowadzonym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; zawiadomienie o ewentualnym naruszeniu zasad rzetelności naukowej przez pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz sprawę ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez jednego z Dziekanów oraz pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Powrócono do sprawy ewentualnych nieprawidłowości w przewodzie habilitacyjnym przeprowadzonym na Politechnice Wrocławskiej (niedotrzymanie terminu przygotowania recenzji), sprawy podejrzenia naruszenia zasad etyki w nauce i rzetelności naukowej przez recenzentów pracy habilitacyjnej procedowanej w UMK w Toruniu, a także sprawy pozbawienia członkostwa w Zespole działającym przy jednym z komitetów naukowych PAN.
Ponadto Komisja kontynuowała rozpatrywanie sprawy ewentualnego naruszenia „rzetelności działań personelu medycznego, który prowadził diagnostykę choroby w związku z podejrzeniem wykorzystywania wyników badań  naukowych do podejmowania decyzji o charakterze diagnostycznym oraz wdrażania na ich podstawie działań o charakterze terapeutycznym”. Członkowie Komisji odnieśli się również do korespondencji w sprawie ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez profesora z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w związku z postępowaniem awansowym doktora zatrudnionego w tej Uczelni.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 12 czerwca 2017 r.

Komisja do spraw etyki w nauce na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 czerwca 2017 r. przeanalizowała m.in. skargi dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w recenzowaniu rozpraw habilitacyjnych: prośbę o wyjaśnienie kwestii etycznych w procedurach przewodu habilitacyjnego przeprowadzonego na Politechnice Wrocławskiej, a także podejrzenie naruszenia etyki w nauce przez recenzentów pracy habilitacyjnej procedowanej w UMK w Toruniu.
Członkowie Komisji rozpatrzyli kolejny wniosek w sprawie „naruszania praw autorskich i nieprawidłowości w przebiegu postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Senacką Komisję ds. Etyki Uniwersytetu Wrocławskiego” oraz prośbę o dalszą interwencję w sprawie ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez jednego z profesorów z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w związku z postępowaniem awansowym doktora zatrudnionego w tej Uczelni.
Ponadto zapoznano się ze zgłoszeniem ewentualnego „naruszenia etyki w nauce oraz dyskryminacji dr. inż. jako pełnoprawnego obywatela RP oraz chrześcijanina przez jednego z pracowników naukowych Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu”.
Na zakończenie członkowie Komisji do spraw etyki w nauce dyskutowali o projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 8 maja 2017 r.

Komisja do spraw etyki w nauce na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 maja 2017 r. rozpatrzyła nowe zgłoszenia dotyczące, m.in.: ewentualnego naruszenia zasad etyki przez recenzentki w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego; ewentualnego popełnienia wykroczeń w procedurze recenzyjnej tekstu opublikowanego w jednym z czasopism naukowych oraz ewentualnego naruszenia „rzetelności działań personelu medycznego, który prowadził diagnostykę choroby w związku z podejrzeniem wykorzystywania wyników badań  naukowych do podejmowania decyzji o charakterze diagnostycznym oraz wdrażania na ich podstawie działań o charakterze terapeutycznym”. Członkowie Komisji powrócili do omówienia sprawy pozbawienia członkostwa w Zespole działającym przy jednym z komitetów naukowych PAN. Ponadto kontynuowano analizę sprawy ewentualnego plagiatu w pracy doktorskiej pracownika naukowego z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dyskutowano także na temat założeń dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich w nowym prawie o szkolnictwie wyższym.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 13 marca 2017 r.

Członkowie Komisji do spraw etyki w nauce na posiedzeniu plenarnym w dniu 13 marca 2017 r. rozpatrywali kolejne sprawy ewentualnych naruszeń etycznych. Na podstawie sprawy nauczyciela akademickiego jednego z Uniwersytetów dyskutowano o niestosownych wypowiedziach pracowników naukowych w mediach. Rozważano zgłoszenie dotyczące ewentualnego popełnienia plagiatu w artykule opublikowanym kilkanaście lat temu w  jednym z czasopism medycznych. Zapoznano się także z opiniami dotyczącymi Kodeksu etyki pracownika naukowego przedstawionymi przez Radę Główną Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Komitet Polityki Naukowej.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 13 lutego 2017 r.

Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2017 r. członkowie Komisji do spraw etyki w nauce rozpatrzyli nowe sprawy m.in.: zawiadomienie o „naruszeniu zasad etyki przez 6 profesorów członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów”; zgłoszenie pracownika naukowego jednej ze Szkół Wyższych w Warszawie o wykluczeniu z Zespołu jednego z komitetów naukowych PAN.
Ponadto ustalono procedowanie w sprawie ewentualnego rozpowszechniania przez pracownika naukowego w jednym z instytutów PAN informacji m.in. o rzekomym plagiacie książki jednego z doktorantów, co  miało spowodować zamknięcie jego przewodu doktorskiego; sprawie podejrzenia popełnienia przez jednego z pracowników naukowych SGGW ewentualnych przewinień dyscyplinarnych oraz w sprawie zarzutu niedozwolonego przytoczenia przez pracownika naukowego UWr fragmentów z recenzowanej rozprawy doktorskiej w swojej pracy.
Komisja zapoznała się również z uwagami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Kodeksu etyki pracownika naukowego (wydanie II).