Posiedzenia - rok 2018

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 26 listopada 2018 r.

Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2018 r. członkowie Komisji do spraw etyki w nauce omówili m. in. zgłoszenie Rzecznika Dyscyplinarnego Politechniki Opolskiej dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w działalności naukowej pracowników Politechniki Opolskiej; zastrzeżenia do publikacji pracowników Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu; skargę na ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i ewentualny konflikt interesów; ewentualnych działań nieetycznych pracowników naukowych Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ponadto zapoznano się z korespondencją w sprawie ewentualnego konfliktu interesów w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym w Politechnice Krakowskiej oraz pismem w sprawie skargi na pozbawienie biernego prawa wyborczego pracowników naukowych w wyborach do władz uczelni w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Omówiono też zgłoszenie o wątpliwościach etycznych związanych z wystawą Body Worlds: The Cycle of Life w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Komisja kontynuowała rozpatrywanie: ewentualnego naruszenia norm etycznych przez jednego z pracowników naukowych z Politechniki Wrocławskiej poprzez przywoływanie w rozprawie habilitacyjnej i autoreferacie zgłoszenia patentowego wieloautorskiego jako autorskie; sprawy ewentualnego konfliktu przy rozliczeniu grantu NCN Preludium 8 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi; sprawy ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez kandydata do tytułu profesora sztuk muzycznych; sprawy otwierania przez Kancelarię SGGW w Warszawie korespondencji adresowanej imiennie do pracowników Uczelni oraz zgłoszenia pracowników naukowych z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o ewentualnych nieprawidłowościach w jednej z prac doktorskich obronionych w 2017 r. w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

 

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 10 września 2018 r.

 

Komisja do spraw etyki w nauce na posiedzeniu w dniu 10 września 2018 r. przeanalizowała m. in.: sprawę ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez kandydata ubiegającego się o tytułu profesora sztuk muzycznych; skargę „na rażące naruszenia podstawowych zasad uprawiania nauki przez pracownika naukowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w szczególności poprzez fałszowanie wyników badań naukowych”; wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego UW o wyrażenie opinii w sprawie ewentualnego podważania przez jednego z Profesorów autorytetu naukowego kolegi z uczelni na temat jego kwalifikacji  naukowych.  

Członkowie Komisji omówili także: sprawę ewentualnego konfliktu przy rozliczeniu grantu NCN Preludium 8 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi; zgłoszenie pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o ewentualnych nieprawidłowościach w jednej z prac doktorskich obronionych w 2017 r. w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Zapoznano się z dalszą korespondencją w sprawie popełnienia przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Szczecińskiego ewentualnych plagiatów i skarg na prowadzenie procedowań dyscyplinarnych w Uczelni oraz w sprawie ewentualnego naruszenia zasad rzetelności w badaniach naukowych przy współpracy międzynarodowej przez profesora z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Komisja powróciła do rozpatrywania: sprawy otwierania i skanowania w Kancelarii Głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie korespondencji adresowanej imiennie do pracowników; sprawy ewentualnego plagiatu popełnionego przez pracownika naukowego Politechniki Poznańskiej; sprawy podejrzenia konfliktu interesów w postępowaniu wyjaśniającym popełnienie przewinienia dyscyplinarnego przez pracownika naukowego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także zgłoszenia ewentualnej dyskryminacji przez przełożonych jednego z byłych pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie i prowadzonej przez niego pracy naukowej.  

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 11 czerwca 2018 r.

Komisja do spraw etyki w nauce na posiedzeniu plenarnym w dniu 11 czerwca 2018 r. powróciła do rozpatrywania m. in.: wniosku dotyczącego ewentualnych nieprawidłowości w relacjach między pracownikami naukowymi a dyrekcją Instytutu Nauk Prawnych PAN; zgłoszenia pracownika SGGW w Warszawie w sprawie otwierania przez Kancelarię Uczelni korespondencji także adresowanej imiennie do pracowników.
Przeanalizowano również zgłoszenie doktorantki o ewentualnym naruszeniu zasad etyki w nauce poprzez „poświadczenie w recenzjach nieprawdy, niedopełnienie obowiązku dochowania należytej staranności i przekroczenie uprawnień przez recenzentów, zwłaszcza w zakresie ocen merytorycznych i stanu faktycznego” i zastrzeżenia do recenzji profesora z jednego z instytutów PAN do pracy doktorskiej obronionej na jednym z wydziałów Politechniki Warszawskiej.
Ponadto członkowie Komisji omówili wnioski: z Uniwersytetu Jagiellońskiego z prośbą o wydanie opinii na temat rzetelności w dokumentowaniu źródeł wykorzystanych w opracowaniu naukowym; z Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Politechniki Wrocławskiej z prośbą o opinię „czy jest naruszeniem norm etycznych przywołanie w rozprawie habilitacyjnej (monografii) jak i w autoreferacie zgłoszenia patentowego wieloautorskiego jako autorskie”. Do Komisji zwrócono się także z wnioskiem o sformułowanie opinii czy wystąpił konflikt interesów i ewentualne naruszenie etyki poprzez powołanie przez Rektora Politechniki Krakowskiej w charakterze rzecznika dyscyplinarnego pracownika tego samego Wydziału, co osoba wobec, której toczy się postępowanie wyjaśniające.
Komisja ustosunkowała się też do pytań: „czy nielegalny wywóz źródeł historycznych (rękopisów objętych zakazem wywozu) przez naukowca prowadzącego badania za granicą i publikacja ich w kraju nosi znamiona nierzetelności naukowej” oraz „czy istnieje możliwość starania się o ponowne napisanie i obronę pracy doktorskiej na jednym z polskich uniwersytetów w związku z unieważnieniem nadanego stopnia doktora”.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Komisja do spraw etyki w nauce na posiedzeniu plenarnym w dniu 9 kwietnia 2018 r. rozpatrzyła m.in. sprawy: ewentualnego plagiatu popełnionego przez pracownika Politechniki Poznańskiej i braku reakcji władz Uczelni w tym zakresie oraz skargę na odmowę rozpatrzenia przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego zawiadomienia o popełnieniu przez pracownika naukowego tej Uczelni plagiatu wniosku grantowego. Członkowie Komisji przeanalizowali również zgłoszenie ewentualnej dyskryminacji jednego z byłych pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie i prowadzonej przez niego pracy naukowej przez przełożonych.  Dyskutowano także o wniosku byłego pracownika jednego z instytutów PAN z zarzutami dotyczącymi sposobu traktowania pracowników naukowych w tym Instytucie.

Ponadto zapoznano się z korespondencją w sprawie wydanego przez Komisję rozstrzygnięcia (KEwN/11/2018) oraz z zaproszeniem do ewentualnej współpracy z Konsorcjum (m. in. Utrecht University, Trinity College Dublin, Copenhagen University, Geneva University of Zurich) w związku z projektem  Integrity – Development of innovative, evidence-based tools for teaching research integrity to students and early career researchers.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 12 marca 2018 r.

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 marca 2018 r. członkowie Komisji opracowali stanowisko dotyczącego publicznych wypowiedzi uczonych w sprawach ważnych dla społeczeństwa i państwa.

Komisja powróciła do rozpatrzenia zawiadomienia o ewentualnym naruszeniu zasad rzetelności naukowej przez pracownika Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz do wniosku o wszczęcie postępowania wobec pracownika naukowego jednego z instytutów PAN, któremu zarzucono m. in. „wykorzystanie swoich tytułów naukowych poza obszarem nauki”.

Ponadto przeanalizowano pismo pracownika SGGW w Warszawie w sprawie otwierania przez Kancelarię Uczelni wszelkiej korespondencji wpływającej do pracowników, a także zapoznano się z nowymi zgłoszeniami ewentualnych naruszeń etyki w nauce: sprawą plagiatu popełnionego przez pracownika Politechniki Poznańskiej i braku reakcji władz Uczelni w tym zakresie oraz skargą na odmowę rozpatrzenia przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego zawiadomienia o popełnieniu przez pracownika naukowego tej Uczelni plagiatu wniosku grantowego.

 

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 22 stycznia 2018 r.

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 22 stycznia 2018 r. Komisja do spraw etyki w nauce kontynuowała rozpatrywanie m. in. sprawy niedokonania na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego retrakcji artykułów; skargi na ewentualne popełnienie wykroczeń w procedurze recenzyjnej artykułów doktoranta w czasopiśmie naukowym PAN oraz w publikacji pod redakcją koła historyków jednej z uczelni; zgłoszenia ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przy współpracy zagranicznej przez pracownika naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Członkowie Komisji dyskutowali także na temat nadużywania przez uczonych autorytetu naukowego w publicznych wypowiedziach dotyczących spraw ważnych dla społeczeństwa i państwa.