Posiedzenia - rok 2019

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 16 grudnia 2019 r.

Komisja do Spraw Etyki w Nauce na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2019 r. rozpatrzyła sprawę dotycząca listu otwartego Łamanie zasad etyki w nauce przez prominentnego polskiego naukowca doprowadza do potencjalnych strat gospodarczych w polskim rolnictwie sięgających corocznie kilkuset milionów zł oraz list Do wszystkich dla których ważna jest etyka w nauce.

Członkowie Komisji omówili problemy poruszone na konferencji Dyskryminacja ze względu na płeć na uczelniach wyższych, która odbyła się 28 listopada 2019 r. w Sejm RP. Dyskutowano też na temat „konfliktu interesów”.

Ponadto Komisja zapoznała się z Raportem Akademii Młodych Uczonych Problemy instytutów i reforma PAN oczami młodych naukowców z 2018 r., w szczególności z punktem dotyczącym etyki.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 18 listopada 2019 r.

Komisja do Spraw Etyki w Nauce na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2019 r. rozpatrzyła m. in.: wniosek o skierowanie do komisji dyscyplinarnej sprawy ewentualnego przekroczenia kompetencji związanych z pełnieniem wysokiego stanowiska, manipulacji faktami i informacjami oraz  publicznego znieważenia jednego z pracowników naukowych SGGW w Warszawie; zgłoszenie podejrzenia korupcji naukowej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Członkowie Komisji ponownie dyskutowali w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w procedurze habilitacyjnej oraz w konkursie na stanowisko kierownika-nauczyciela akademickiego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a także zapoznali się z prośbą o opinię w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Komisji Dziekańskiej jednego z wydziałów WUM w procedurze habilitacyjnej. Omówiono też pismo dotyczące sprostowania fragmentów tekstu w artykule opublikowanym w czasopiśmie Łódzkie Studia Teologiczne.

Ponadto Komisja przeanalizowała nowe materiały dotyczące skargi na ewentualne naruszenie zasad etyki w nauce przez pracownika naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz nowe dokumenty w sprawie ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez profesora zatrudnionego w jednym z Instytutów PAN i w Uniwersytecie Gdańskim.

Na zakończenie prof. Jan Hertrich-Woleński zdał relację z konferencji  Polskiej Akademii Umiejętności poświęconej nauce, która odbyła się w dniach 16-17 listopada 2019 r. w Tomaszowicach. W szczególności Profesor przybliżył problematykę patologii w nauce poruszoną na sesji organizowanej przez prof. J. Hertrich-Woleńskiego.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 21 października 2019 r.

Komisja do Spraw Etyki w Nauce przeanalizowała m. in.: sprawę ewentualnego zawłaszczenia materiału badawczego przez autorów artykułu opublikowanego w Scientific Reports;  zarzut ewentualnego nepotyzmu w nauce i nieuczciwości naukowej pracownika naukowego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapoznano się z listem otwartym dr. Mieczysława Kiełpińskiego „Łamanie zasad etyki w nauce przez prominentnego polskiego naukowca doprowadza do potencjalnych strat gospodarczych w polskim rolnictwie sięgających corocznie kilkuset milionów zł”, a także zgłoszeniem ewentualnego plagiatu w rozprawie doktorskiej sygnowanej w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ponadto rozpatrzono prośbę o wyjaśnienie, czy przy powołaniu recenzenta pracy doktorskiej wystąpił ewentualny konflikt interesów i czy wyniki doktoratu można publikować przed obroną tego doktoratu.

Komisja ponownie dyskutowała w sprawach: ewentualnego naruszenia praw autorskich i pomówienia przez pracownika naukowego Uniwersytetu SWPS w Warszawie; zarzutu nierzetelności badań naukowych i naruszenia praw autorskich przez autorów artykułu opublikowanego w Przemyśle Chemicznym; ewentualnego naruszenia dobrych obyczajów w środowisku naukowym przez pracownika naukowego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz ewentualnego naruszenia prywatności korespondencji w jednej z uczelni.

Członkowie Komisji przyjęli treść wspólnego stanowiska Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji do Spraw Etyki w Nauce w sprawie debaty publicznej.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 16 września 2019 r.

Członkowie Komisji do Spraw Etyki w Nauce, na posiedzeniu w dniu 16 września 2019 r., omówili m. in.: sprawę ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez jednego z profesorów z Uniwersytetu Gdańskiego; skargę na decyzje Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego podjęte w sprawie jednego z doktorów habilitowanych; zarzut ewentualnej nieuczciwości naukowej, nepotyzmu i zastrzeżenia do postępowania o nadanie tytułu profesora nauk o zdrowiu pracownikowi Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; zarzut ewentualnego naruszenia prawa i zasady rzetelności naukowej w sprawie dotyczącej patentu. Ponadto Komisja zapoznała się z zawiadomieniem o ewentualnych nieprawidłowościach „w zakresie zarządzania zmianami w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju, na przykładzie zagospodarowania działki położonej w ostrej granicy z obszarem chronionym – zespołem  przyrodniczo-krajobrazowym Park SGGW”.

Powrócono do przeanalizowania spraw: ewentualnego naruszenia praw autorskich i pomówienia przez pracownika naukowego Uniwersytetu SWPS w Warszawie; podejrzenia naruszenia zasad etyki naukowej przez pracowników Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu; ewentualnego naruszenia etyki w nauce przez habilitanta z Politechniki Wrocławskiej; skargi „na rażące naruszenia podstawowych zasad uprawiania nauki przez pracownika  naukowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w szczególności poprzez fałszowanie wyników badań naukowych”.

Członkowie Komisji kontynuowali również rozpatrywanie: zarzutu nierzetelności badań naukowych i naruszenia praw autorskich przez autorów artykułu opublikowanego w Przemyśle Chemicznym; ewentualnego naruszenia dobrych obyczajów w środowisku naukowym przez pracownika naukowego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; sprawy retrakcji jednego z artykułów pracownika naukowego z SGGW oraz zawiadomienia o ewentualnym zafałszowaniu wyników badań przez pracownika AWF w Katowicach i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach.

Ponownie dyskutowano też na temat: liberalizacji ograniczeń wiekowych biernych praw wyborczych przedstawicieli wspólnoty akademickiej; ewentualnego naruszenia prywatności korespondencji w jednej z Uczelni; zastrzeżeń do jednej z recenzji pracy doktorskiej obronionej w Politechnice Warszawskiej; ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; oraz ewentualnych nieprawidłowości w zarządzaniu w jednym z Wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 17 czerwca 2019 r.

Na posiedzeniu Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 17 czerwca 2019 r. omówiono m. in. zgłoszenia dotyczące: ewentualnych nieprawidłowości w procedurze habilitacyjnej oraz w konkursie na stanowisko kierownika-nauczyciela akademickiego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym; ewentualnego zawłaszczenia materiału badawczego jednego z profesorów przez autorów artykułu opublikowanego w Scientific Reports; ewentualnego naruszenia praw autorskich i pomówienia jednego z pracowników Uczelni przez profesora z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Członkowie Komisji zapoznali się również z zarzutem ewentualnych nieprawidłowości w uzyskiwaniu dorobku naukowego przez pracowników AWFiS w Gdańsku oraz z wnioskiem o opinię w sprawie wolności nauki i wolności prowadzenia badań naukowych przesłanym przez jedną ze Spółek.

Kontynuowano też dyskusję o problemach ewaluacji dokonań naukowych uczonych i jednostek naukowych.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 20 maja 2019 r. 

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 20 maja 2019 r. rozpatrzyli m. in. wniosek o opinię w sprawie procedury habilitacyjnej pracownika Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz konkursu na stanowisko kierownika-nauczyciela akademickiego w jednym z Zakładów Uczelni; zarzut ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; skargę pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na ewentualną nierzetelność badań naukowych oraz naruszenie praw autorskich przez autorów pracy opublikowanej w Przemyśle Chemicznym.

Zapoznano się także z pismem w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w zarządzaniu Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Członkowie Komisji ponownie omówili sprawę ewentualnego zafałszowania wyników badań przez pracownika Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz sprawę zastrzeżeń do jednej z recenzji pracy doktorskiej obronionej w Politechnice Warszawskiej.

Ponadto zaprezentowano i omówiono tezy na temat „Etycznych konsekwencji Ustawy 2.0 i sposobu jej wprowadzania”.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 8 kwietnia 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2019 r. członkowie Komisji przeanalizowali m. in. sprawę ewentualnego zafałszowania wyników badań przez pracownika naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; wniosek o opinię - czy ukaranie dyscyplinarne obwinionego pracownika naukowego UAM w Poznaniu jest zgodne z zasadami etyki w nauce? oraz zgłoszenie w sprawie ewentualnego naruszenia zasad etyki w określaniu tzw. liczby N i wyborów do Rady Naukowej Instytutów PAN. Kontynuowano rozpatrywanie sprawy ewentualnego popełnienia przez pracownika naukowego SGGW w Warszawie przewinienia dyscyplinarnego. Komisja ponownie omówiła skargę na ewentualne nierzetelne prowadzenie postępowania w sprawie dyscyplinarnej dotyczącej podejrzenia popełnienia plagiatu przez pracowników naukowych jednego z wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego, a także sprawę otwierania przez Kancelarię Główną SGGW w Warszawie korespondencji adresowanej imiennie do pracowników Uczelni.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 11 marca 2019 r.

Komisja do Spraw Etyki w Nauce na posiedzeniu w dniu 11 marca 2019 r. zapoznała się m. in. z wnioskiem o opinię w sprawie ewentualnego popełnienia przez pracownika naukowego  SGGW w Warszawie przewinienia dyscyplinarnego; z prośbą o wydanie opinii w sprawie możliwości pełnienia funkcji publicznych w uczelni publicznej i w organach naukowych przez byłych Tajnych Współpracowników SB PRL, zwłaszcza tych, którzy złożyli niezgodne z prawdą oświadczenia lustracyjne. Członkowie Komisji rozpatrzyli dalszą korespondencję w sprawie ewentualnego plagiatu pracownika naukowego Politechniki Poznańskiej oraz powrócili do sprawy ewentualnych nieprawidłowości w jednym z postępowań awansowych przeprowadzonych w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Kontynuowano też dyskusję na temat ograniczeń uprawnień pracowników naukowo-dydaktycznych związanych z wiekiem.

Posiedzenie Komisji do spraw etyki w nauce w dniu 13 lutego 2019 r.

Członkowie Komisji do Spraw Etyki w Nauce, na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2019 r. rozpatrywali m. in.: skargę na ewentualne nierzetelne prowadzenie postępowania w sprawie dyscyplinarnej dotyczącej podejrzenia popełnienia plagiatu przez panie profesor i magister z Uniwersytetu Szczecińskiego; zgłoszenie ewentualnego naruszenia etyki w nauce i nieprawidłowości w postępowaniach awansowych dr. hab. inż. z Politechniki Wrocławskiej; zgłoszenie niestosowanego zachowania wobec jednego z emerytowanych profesorów i naruszenie dobrych obyczajów w środowisku naukowym przez dr. hab. z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przeanalizowano również stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ograniczeń wiekowych pracowników naukowych i akademickich. 

Komisja powróciła do sprawy otwierania przez Kancelarię Główną SGGW w Warszawie korespondencji adresowanej imiennie do pracowników Uczelni; sprawy ewentualnych zastrzeżeń do działalności Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz do zgłoszenia o wątpliwościach etycznych związanych z wystawą Body Worlds: The Cycle of Life w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 21 stycznia 2019 r.

W dniu 21 stycznia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Komisji do Spraw Etyki w Nauce w kadencji 2019-2022. W części organizacyjnej członkowie Komisji wybrali prof. Andrzeja Górskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji. Zastępcą Przewodniczącego Komisji został prof. Janusz Limon. Komisja przyjęła regulamin działania Komisji do Spraw Etyki w Nauce w kadencji 2019-2022. W części merytorycznej posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z bieżącymi sprawami.