Posiedzenia - rok 2021

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 21 czerwca 2021 r. (wideokonferencja)

Na posiedzeniu Komisji w dniu 21 czerwca 2021 r. członkowie Komisji zapoznali się  m.in. z wnioskiem o ocenę rzetelności badań naukowych przedstawionych w rozprawie doktorskiej oraz o ocenę zachowania wymogów rzetelności przez przewodniczącego komisji doktorskiej oraz przewodniczących Rady Naukowej jednej z Uczelni; z wnioskiem o opinię na temat recenzji dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w związku z postępowaniem o nadanie Wnioskodawczyni tytułu profesora nauk społecznych.

Ponownie omówiono sprawę ewentualnego mobbingu, podważania kompetencji oraz wiedzy naukowej asystenta dydaktycznego w jednym z Uniwersytetów. Komisja przeanalizowała także dalszą korespondencję w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu komisji dziekańskiej w procedurze habilitacyjnej w jednej z Uczelni oraz z wyjaśnieniami przekazanymi dotychczas w sprawie ewentualnego naruszenia etyki przez grupę polskich matematyków.

Na zakończenie członkowie Komisji dyskutowali na temat restrukturyzacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Krakowie.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 17 maja 2021 r. (wideokonferencja)

Na posiedzeniu w dniu 17 maja 2021 r. Komisja do Spraw Etyki w Nauce zapoznała się z wnioskiem o wydanie opinii czy pracownicy naukowi jednego z instytutów badawczych popełnili przewinienia etyczne.

Kontynuowano rozpatrywanie: sprawy ewentualnego naruszenie zasad etyki w nauce przez komisję habilitacyjną powołaną w jednym z Uniwersytetów; wniosku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku z zarzutem m.in. ewentualnego mobbingu, podważania kompetencji oraz wiedzy naukowej asystenta dydaktycznego jednego z Uniwersytetów; skargi na niesprawiedliwą ocenę pracy dydaktycznej pracownika naukowego jednego z Uniwersytetów; wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie przestrzegania standardów etycznych w jednym z punktowanych czasopism naukowych.

Ponadto członkowie Komisji przeanalizowali projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (z dnia 6 maja 2021 r.) i omówili korespondencję w sprawie ewentualnych zarzutów plagiatu w recenzjach w postępowaniach awansowych, a także odpowiedzi na pisma/stanowiska Komisji.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 19 kwietnia 2021 r. (wideokonferencja)

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2021 r. dyskutowali o projekcie dotyczącym Narodowego Programu Kopernikańskiego (stanowisko KEwN).

Przeanalizowano: wniosek o wydanie opinii czy pracownicy naukowi jednego z instytutów badawczych popełnili przewinienia etyczne dotyczące przypisywania autorstwa; skargę na zachowanie i działanie Rektora jednego z Uniwersytetów i rzecznika prasowego tej uczelni w związku ze sprawą ewentualnego naruszenia Etyki Lekarza Weterynarii przez lekarzy jednej z uniwersyteckich Kinik Weterynaryjnych; zgłoszenie ewentualnego naruszenia zasad etyki w nauce przez grupę polskich matematyków.

Kontynuowano omawianie: ewentualnych zastrzeżeń do działań profesora jednego z instytutów PAN związanych z publikacją pracy w czasopiśmie naukowym „w celu wykazania braku kompetencji naukowej współautora artykułu”; wniosku o wyjaśnienie sprawy ewentualnego nieprzestrzegania standardów etycznych w jednym z punktowanych czasopism naukowych.

Komisja zapoznała się, z przekazaną do wiadomości Komisji, skargą kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego na czynności przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej w jego postępowaniu habilitacyjnym oraz dalszą korespondencją w sprawie ewentualnych nieprawidłowości w działalności Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie.

Powrócono również do sprawy związanej z ewentualnymi nieprawidłowościami w jednej z prac doktorskich obronionych w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, zgłaszanej przez pracownika naukowego jednej z Uczelni.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 22 marca 2021 r. (wideokonferencja)

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 22 marca 2021 r. omówili m. in.: skargę pracownika naukowego jednej z uczelni na ewentualną niesprawiedliwą ocenę działalności dydaktycznej oraz na odrzucanie autorskich artykułów przez polskie czasopisma od 2018 r.; skargę na ewentualne naruszenie Etyki Lekarza Weterynarii przez lekarzy jednej z uniwersyteckich Kinik Weterynaryjnych; skargę kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego na czynności recenzentów w jego postępowaniach habilitacyjnych.

Powrócono do zawiadomienia dotyczącego ewentualnego naruszenia zasad etyki w związku z wyborem Rektora jednej ze szkół wyższych; wniosku naukowca o wydanie opinii, czy w jego postępowaniu o nadanie tytułu profesora doszło do konfliktu interesów.

Komisja przeanalizowała także dalszą korespondencję: w sprawie ewentualnych nieprawidłowości i naruszeń etycznych w AWFiS w Gdańsku; w sprawie nieudostępnienia sygnaliście orzeczenia komisji dyscyplinarnej; a także w sprawie ewentualnego mobbingu i podważania kompetencji oraz wiedzy naukowej wykładowczyni jednego z Uniwersytetów.

Ponadto członkowie Komisji dyskutowali o Progress Report – Joint Committee of DFG and Leopoldina on the Handling of Security-Relevant Research i zapoznali się z ogłoszeniem o naborze członków do European Group on Ethics in Science and New Technologies, działającej przy Komisji Europejskiej.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 15 lutego 2021 r. (wideokonferencja)

Komisja do Spraw Etyki w Nauce na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2021 r. przeanalizowała m. in.: wniosek jednego z naukowców o wydanie opinii czy w jego postępowaniu o nadanie tytułu profesora doszło do konfliktu interesów;  ewentualne zastrzeżenia do działań profesora z jednego z instytutów PAN związane z publikacją pracy w czasopiśmie naukowym „w celu wykazania braku kompetencji naukowej współautora artykułu”.

Omówiono również zgłoszenie ewentualnego plagiatu w pracy magisterskiej wykładowczyni zatrudnionej w jednej z Uczelni; sprawę ewentualnego mobbingu i podważania kompetencji oraz wiedzy naukowej wykładowczyni jednego z Uniwersytetów. Rozpatrzono zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu komisji habilitacyjnej powołanej w jednej z Uczelni do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Ponadto członkowie Komisji dyskutowali na temat znowelizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki wykazu i punktacji czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Posiedzenie Komisji do Spraw Etyki w Nauce w dniu 18 stycznia 2021 r.  (wideokonferencja)

Członkowie Komisji do Spraw Etyki w Nauce na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2021 r. rozpatrzyli m. in.: wniosek rektora jednej ze Szkół Wyższych o wydanie opinii w sprawie podejrzenia m. in. naruszenia praw autorskich utworów naukowych innych autorów przez jednego z pracowników naukowych jednej z uczelni; wniosek o opinię w sprawie nieudostępnienia sygnaliście orzeczenia komisji dyscyplinarnej; wniosek jednej z Fundacji o wyjaśnienie i interpretację zagadnień dotyczących m. in. postępowania rzecznika dyscyplinarnego, recenzowania oraz zapisów Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego.

Komisja przeanalizowała dalszą korespondencję w sprawach: ewentualnego plagiatu pracownika naukowego Politechniki Poznańskiej; ewentualnego naruszenia zasad etyki w związku z wyborem Rektora w jednej ze Szkół Wyższych oraz zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości w  działalności Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie. Zapoznano się także z informacjami na temat ewentualnych nieprawidłowości w przyznaniu akredytacji na kształcenie na kierunku „prawo” w jednej ze Szkół Wyższych.

Powrócono do zgłoszenia ewentualnego nieuprawnionego wykorzystania przez pracownika Uniwersytetu Gdańskiego w swoim artykule fragmentów doktoratu innego pracownika naukowego.

Ponadto członkowie Komisji kontynuowali omawianie zagadnienia „Konflikt interesów, a zatrudnienie”.