Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na swoim posiedzeniu plenarnym w dniu 6 listopada 2014 r. przyznał następujące nagrody naukowe:

1/ w dziedzinie historii  im. Joachima Lelewela
Prof. dr hab. Hannie ZAREMSKIEJ   z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN za pracę pt.
„Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina Krakowska”
Wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa 2011

2/ w dziedzinie Literatury i filologii im. Aleksandra Brϋcknera
Dr  Elżbiecie RYBICKIEJ Z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt.
„Geopoetyka”
Wyd. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014
 
3/ w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha
Prof. dr hab. Jadwidze WANIAKOWEJ  z Instytutu Języka Polskiego PAN za pracę pt.
„Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim.
Zagadnienia ogólne”
Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

4/ w dziedzinie nauk politycznych
Prof. dr hab. Krystynie CHOJNICKIEJ z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt.
„Car i cerkiew. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego”
Wyd. Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2011

5/ w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego
Dr Wojciechowi BRZOZOWSKIEMU   z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.
„Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP”
Wyd. Wolters Kluwer, 2011

Uroczyste wręczenie nagród naukowych Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, odbyło się w dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału.