Stanowisko Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przyjęte w dniu 21 listopada 2014 r. w związku z toczącą się publiczną dyskusją dotyczącą dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Rządowy projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z 28 sierpnia 2014r. ma na celu dostosowanie polskiego prawodawstwa do przepisów prawnych Unii Europejskiej. W dyskusji publicznej toczącej się wokół projektu wielokrotnie artykułowane były poglądy podważające nie tylko dopuszczalność ale też i zasadność przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zarówno w badaniach podstawowych, jak i stosowanych. Poglądy te pozostają w rażącej sprzeczności z metodologią współczesnych nauk biologicznych, których postęp w znaczącej mierze opiera się na wykorzystaniu zwierząt w doświadczeniach służących testowaniu hipotez ważnych dla osiągniecia celów poznawczych i aplikacyjnych z zakresu biologii, medycyny, weterynarii i wielu innych nauk rolniczych. W szczególności, doświadczenia na zwierzętach w decydującym stopniu przyczyniły się do znaczącego przedłużenia naszego życia (http://www.animalresearch.info/en/medical-advances/timeline). Uczeni skupieni w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z niepokojem przyjmują mnożące się doniesienia medialne, które w tendencyjny sposób prezentują wykorzystanie zwierząt w badaniach naukowych, nierzetelnie informując o nich opinię publiczną. Uważamy, że dochowanie dobrostanu zwierząt wykorzystywanych w eksperymentach naukowych jest najwyższym nakazem metodologicznym i etycznym, nie pozostającym w sprzeczności z osiąganiem celów poznawczych i aplikacyjnych. Apelujemy do posłów, ekspertów i innych osób i organizacji pracujących nad ustawą o rzetelne wyważenie argumentów, nieuleganie demagogicznym opiniom oraz uwzględnienie merytorycznego zdania środowiska naukowego.

 

Stanowisko Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przyjęte w dniu 21 listopada 2014 r. w związku z toczącą się publiczną dyskusją dotyczącą dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach