Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 kwietnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy  z dnia  30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96  poz. 619) w powiązaniu z  § 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  22 listopada 2010 r.  w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,  Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:
1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie może być osoba, która:
1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych oraz specjalność i znaczący dorobek naukowy w szczególności w zakresie systematyki, geografii i ekologii roślin i grzybów oraz paleobotaniki;
2. ma  doświadczenie na stanowisku kierowniczym w nauce;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4. korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną  przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy  zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi  funkcjami,   okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną   na piśmie w 2 egz.  oraz na nośniku elektronicznym;
3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
              a) przebieg pracy zawodowej;
              b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;
4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie  będzie pierwszym miejscem pracy kandydata, w pełnym wymiarze czasu pracy;
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.     o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zmianami);  
8.  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel/fax: 22 620 33 75) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie. lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Instytutu:
http://www.botany.pl/

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 16 stycznia 2015 r.
Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.