Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 20 maja 2015 roku

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96 poz. 619) w powiązaniu z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie.


Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:
1.    ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
2.    ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie może być osoba, która:
1.    posiada, co najmniej stopień naukowy doktora nauk rolniczych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych i znaczący dorobek naukowy w szczególności w zakresie agrofizyki.
2.    ma doświadczenie na stanowisku kierowniczym w nauce;
3.    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4.    korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

1.    koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
2.    informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie w 2 egz. oraz na nośniku elektronicznym;
3.    poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
        a.    przebieg pracy zawodowej;
        b.    posiadany tytuł lub stopień naukowy;
4.    oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, będzie pierwszym miejscem pracy kandydata, w pełnym wymiarze czasu pracy;
5.    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6.    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7.    oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zmianami);
8.    poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
9.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel: 22 182 60 20 / fax: 22 182 70 52) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Agrofizyki
im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie dostępne są na stronie internetowej Instytutu: http://www.ipan.lublin.pl/

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 16 marca 2015 r.
Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.