Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2016 r.

Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1082), w powiązaniu z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:
1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie może być osoba, która:
1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie zoologii;
2. ma doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowych;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4. korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

1. koncepcję funkcjonowania Instytutu (misja, wizja i strategia) opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;
3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
a) przebieg pracy zawodowej;
b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;
4. świadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zmianami);
8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zmianami).

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel. 22 182 60 24) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie dostępne są na stronie internetowej http://www.isez.pan.krakow.pl/

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 9 października 2015 r.
Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.


*w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.