Wybory członków komitetów naukowych Wydziału II PAN na kadencję 2015-2018.

  

system wyb komitetow 

 Informacja w sprawie wyboru członków komitetów Wydziału II PAN (2015-2018)

 


Uprzejmie informujemy, że w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN uruchamiamy, w systemie elektronicznym PAN, procedurę wyboru członków komitetów naukowych, na czteroletnią kadencję o nazwie 2015-2018.
Wybór nowego składu komitetu naukowego odbędzie się na podstawie „Regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów”, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 28/2011 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011 r. ze zmianami.
Otrzymane listy Wyborców od ustępujących 26 komitetów naukowych posłużyły do stworzenia wspólnej listy Wyborców w Wydziale II PAN.
Wszyscy z listy Wyborców (osoby posiadające co najmniej stopień doktora habilitowanego) są zaproszeni do głosowania. Zgodnie z regulaminem każda z tych osób ma prawo zgłoszenia co najwyżej 10 kandydatów, spośród osób legitymujących się co najmniej stopniem doktora habilitowanego, do określonego komitetu naukowego współpracującego z Wydziałem II PAN, a mianowicie do:

 

 1. Komitetu Biologii Molekularnej Komórki,
 2. Komitetu Biologii Organizmalnej,
 3. Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej,
 4. Komitetu Biotechnologii,
 5. Komitetu Nauk Agronomicznych,
 6. Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna,
 7. Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu,
 8. Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury,
 9. Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu.

 

Osoby, które w głosowaniu tajnym uzyskają najwięcej nominacji, zostaną powołane na członków komitetów po uprzednim zdeklarowaniu chęci pracy.
Nadzór nad procesem wyborczym sprawuje Komisja Wyborcza Wydziału II PAN w składzie pięcioosobowym, pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Turnau, czł. koresp. PAN.
Działania Komisji Wyborczej wspierane są przez Komisje Wyborcze dziewięciu komitetów naukowych (składy Komisji poniżej).

 

Pouczenie:

 

 1. Głosowanie jest bezpośrednie i tajne, w systemie elektronicznym PAN.
 2. Termin zakończenia głosowania: 11 marca 2016 r.
 3. Głosowanie odbywa się przez zgłoszenie maksymalnie do 10 osób posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, do określonego komitetu naukowego. Kolejność wpisywania kandydatów nie ma znaczenia.
 4. Zgłoszenie kandydata do komitetu polega na podaniu imienia i nazwiska, afiliacji oraz adresu e-mailowego.
 5. Jeżeli zgłaszany kandydat jest w bazie Wyborców, pojawi się podpowiedź, z której można skorzystać. Jeżeli podpowiedź jest nieprawdziwa lub osoby tej nie ma w bazie, należy wprowadzić wymagane dane.
 6. Wśród kandydatów nie należy umieszczać nazwisk Członków PAN.
 7. Informacje na temat wyborów do komitetów w Wydziale II PAN znajdują się na stronie internetowej: <http://www.instytucja.pan.pl/index.php/wydziay/wydzia-ii/aktualnoci-wydziau/2688-sklad-komisji-wyborczej-wydzialu-ii-pan-w-kad-2015-2018>.
 8. Kontakt do Wydziału II PAN - e-mail: wydzial_2@pan.pl; tel.: 22-182-60-20 do 27.

 

Głosowanie trwa od 19 lutego do 11 marca 2016 r.

 

 

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
czł. rzecz. PAN
Dziekan Wydziału II Nauk
Biologicznych i Rolniczych PAN

 

Prof. dr hab. Katarzyna Turnau
czł. koresp. PAN
Przewodnicząca Komisji Wyborczej
Wydziału II PAN

 

 


 

Skład Komisji Wyborczej Wydziału II PAN w kad. 2015-2018

prof. dr hab. Katarzyna Turnau, czł. koresp. PAN - przewodnicząca komisji
dr hab. Monika Kaczmarek, prof. IRZIBŻ PAN, czł. AMU – z-ca przewodniczącej komisji
prof. dr hab. Bożena Moskwa
prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, czł. koresp. PAN
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, czł. koresp. PAN


 

Skład Komisji Wyborczych 9 komitetów Wydz. II PAN w kad. 2015-2018

1.Komitet Biologii Molekularnej Komórki
- prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – przewodnicząca
- prof. dr hab. Wanda Małgorzata Krajewska
- prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek

2.Komitet Biologii Organizmalnej
- prof. dr hab. Adam Boratyński - przewodniczący
- prof. dr hab. Maria Doligalska
- prof. dr hab. Grażyna Kłobus
- prof. dr hab. Sławomir Kozieł
- prof. dr hab. Janusz Markowski

3.Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej
- dr hab. Jan Taylor - przewodniczący
- dr hab. Wiesław Babik
- prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński
- prof. dr hab. Katarzyna Kaszycka

4.Komitet Biotechnologii
- prof. dr hab. Barbara Nawrot - przewodnicząca
- dr hab. Marcin Filipecki
- prof. dr hab. Jan Sadowski
- prof. dr hab. Anna Skorupska
- dr hab. Piotr Walczak

5.Komitet Nauk Agronomicznych
- prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. rzecz. PAN – przewodniczący
- prof. dr hab. Jadwiga Andrzejewska
- prof. dr hab. Wiesław Barabasz
- prof. dr hab. Bohdan Dobrzański
- prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
- prof. dr hab. Józef Mosiej
- prof. dr hab. Piotr Sobiczewski

6.Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna
- prof. dr hab. Michał Zasada – przewodniczący
- dr hab. Ewa Fabisiak
- dr hab. Paweł Kozakiewicz
- prof. dr hab. Stanisław Miścicki
- dr hab. Bogusława Waliszewska
- prof. dr hab. Henryk Żybura

7.Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu
- prof. dr hab. Andrzej Lenart – przewodniczący
- prof. dr hab. Janusz Czapski
- mgr inż. Magdalena Dadan
- prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
- prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert

8.Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury
- prof. dr hab. Jan Niemiec – przewodniczący
- prof. dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski
- dr hab. Piotr Wójcik

9.Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu
- prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński – przewodniczący
- prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel
- prof. dr hab. Wojciech Niżański
- prof. dr hab. Andrzej Sechman