Informacja o wybranych na kadencję 2020-2023 składach Prezydium Komitetów naukowych działających przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Pierwsze w kadencji 2020-2023 posiedzenia komitetów naukowych działających przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, odbyły się w dniach od 18 do 22 maja 2020 r., za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2020 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 759).

Zgodnie z § 5 Regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych, przyjętym uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020, na pierwszym posiedzeniu Komitetu, zwołanym i prowadzonym przez Dziekana Wydziału lub upoważnioną przez niego osobę, w obecności co najmniej połowy członków, Komitety dokonały w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przewodniczącego - elekta Komitetu, zastępców przewodniczącego Komitetu oraz członków Prezydium Komitetu.

 

Informacja o wybranych składach Prezydium Komitetów naukowych działających przy Wydziale II PAN – w załączeniu.