Wydziałowe wiosenne spotkania w Krakowie

Pierwsze w 2017 roku wiosenne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN odbyły się w tym roku w Krakowie.
Posiedzenie Rady Kuratorów odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 roku gościnnie w Muzeum Przyrodniczym Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.

Czytaj więcej

Wręczono Nagrody Naukowe Wydziału II PAN 2016

14 grudnia 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród naukowych i wyróżnień wydziałów Polskiej Akademii Nauk. Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przyznał nagrody, wyróżnienia oraz odznaczenia Medalem im. Michała Oczapowskiego.

Czytaj więcej

Ziemia w 600 tysiącach kawałków

Nowopowstała mapa światowych bezdroży [ang. roadless areas] pokazuje, że powierzchnia naszej planety jest pocięta drogami na ponad 600 tysięcy fragmentów. Ponad połowa z nich jest mniejsza niż 1 km2. Dzięki drogom ludzie dotarli do niemal każdego zakątka Ziemi, ale świat przyrody ponosi za to ogromne ekologiczne koszty. Obecność dróg znacząco obniża zdolność efektywnego funkcjonowania ekosystemów, negatywnie wpływa też na możliwości zapewnienie ludziom podstawowych usług ekosystemowych, niezbędnych dla naszego przetrwania. Pomimo intensywnych starań i działań na rzecz zachowania światowego dziedzictwa przyrodniczego, wiele z niezwykle cennych bezdrożnych obszarów wciąż pozostaje bez żadnej ochrony. Niniejsze badania wskazują na fakt, iż program zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych nie uwzględnia znaczenia bezdroży dla osiągnięcia założonych celów.

Czytaj więcej

Różnorodność biologiczna lasów i ich produktywność w skali globalnej publikacja w Science

Poszukiwanie zależności między różnorodnością biologiczną a produktywnością ekosystemów było i jest przedmiotem licznych badań ekologicznych prowadzonych przez badaczy w wielu krajach. Dotychczas zebrano liczne dowody na istnienie tej relacji w badaniach obejmujących rośliny zielne i tworzone przez nie zbiorowiska, jednakże były to głównie prace o zasięgu lokalnym i regionalnym. Zdecydowanie rzadziej skupiano się na roślinach drzewiastych i ekosystemach leśnych, dominującą częścią których są drzewa. Analiza naukowych baz danych wskazuje na to, że liczba publikowanych rocznie prac dotyczących tej tematyki stale wzrasta, jednakże trudno było przypuszczać, iż w najbliższym czasie omawiane zależności zostaną opisane na poziomie globalnym.

Czytaj więcej