Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 października 2018 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących wykształcenia, doświadczenia
  i kwalifikacji zawodowych kandydatów na stanowisko dyrektora;
 1. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem naukowym oraz rozmowę kwalifikacyjną.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki badawczej i rozwojowej uprawianej w IBIB PAN;
 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIA KANDYDATA (złożona na piśmie w 1 egz. oraz na nośniku elektronicznym) powinna zawierać:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. wykaz dorobku naukowego z listą publikacji i wskaźnikami bibliometrycznymi;
 1. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz
  o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych;
 2. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
 • przebieg pracy zawodowej;
 • posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 1. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 2. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. jedn. z dnia 29 września 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1721);
 5. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie dostępne są na stronie internetowej www.ibib.waw.pl

Dokumenty należy nadsyłać pocztą w jednym egzemplarzu na adres: Wydział IV Nauk Technicznych PAN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie lub składać osobiście pod adresem: Wydział IV Nauk Technicznych PAN, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, Plac Defilad 1, pokój 2318 (23 piętro), w godz. od 9.00 do 16.00 (tel.22 182-60-44).

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 15 czerwca 2018 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 16 lipca 2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.