Konferencja Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka i Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk pt.: „Żywność modyfikowana genetycznie wady i zalety”

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka, pod patronatem Wydziału Nauk Medycznych PAN, organizuje od 2009 roku wspólnie z Komitetem Nauk o Żywności, coroczne konferencje z cyklu „Żywność, żywienie a zdrowie”, poświęcone aktualnym problemom w nauce o żywności, żywieniu i zdrowiu. Ostatnia w obecnej kadencji, VII z kolei, dotyczyła żywności modyfikowanej genetycznie, która wzbudza wiele kontrowersji.

Konferencja miała miejsce w Pałacu Staszica w Warszawie, a jej otwarcia, poza Przewodniczącymi Komitetów, dokonał Dziekan Wydziału Nauk Medycznych profesor Witold Rużyłło, zwracając uwagę na znaczenie jej tematyki, nie tylko dla świata nauki ale także upowszechnia nauki w społeczeństwie. Udział w niej wzięły, poza członkami obu komitetów, także osoby reprezentujące różne ośrodki i placówki związane z żywnością, żywieniem i zdrowiem, w sumie około 100 uczestników.
Celem konferencji było zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy naukowej w tym obszarze i wypracowanie wspólnego stanowiska. Wystąpienia referatowe dotyczyły szans i zagrożeń ze strony GMO, uprawy odmian GM obecnie oraz w przyszłości, ewentualnego wpływu spożycia żywności modyfikowanej genetycznie na zdrowie ludzi i zwierząt oraz regulacji prawnych w zakresie GMO. Stanowiły one kanwę do ukierunkowanej dyskusji, w której starano się znaleźć odpowiedź na pytania: Czy żywność GMO to ryzyko czy konieczność? oraz Czy aktualne procedury badania żywności zmodyfikowanej genetycznie gwarantują bezpieczeństwo konsumentów? W jej wyniku ustalono, że aktualnie dostępne badania naukowe nie dostarczają dostatecznych dowodów, iż żywność i składniki żywności zmodyfikowane genetycznie stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Opracowane specjalne metody oceny bezpieczeństwa tej żywności uzgodnione przez UE, WHO i FAO dopuszczają produkt na rynek, jeśli jego bezpieczeństwo jest porównywalne do bezpieczeństwa konwencjonalnego odpowiednika spożywanego od wieków.
Wykorzystanie GMO w produkcji żywności w świetle demografii światowej jest koniecznością, bowiem pozwala na uprawę roślin na terenach, gdzie dotychczas było to niemożliwe, zwiększa ich bioróżnorodność, umożliwia poprawę wartości odżywczej produktów oraz ich jakość i przyczynia się do podniesienia standardu życia ludzi cierpiących z powodu braku żywności lub jej niesatysfakcjonującego składu (np. brak witaminy A, żelaza).
Obawy konsumentów przed żywnością modyfikowaną genetycznie wynikają przede wszystkim z braku rzetelnej wiedzy na jej temat. Dlatego też konieczna jest powszechna edukacja społeczeństwa z jednej strony, a z drugiej informacja i oznakowanie żywności modyfikowanej genetycznie dającej prawo konsumenta do wyboru między nią a żywnością konwencjonalną.
Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie internetowej obu komitetów.