Konkurs o Nagrodę Naukową im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN rozstrzygnięty

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Zebranie Plenarne Wydziału Nauk Medycznych PAN podjęło uchwałę o przyznaniu Nagrody Naukowej im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN.

Tegoroczną Laureatką Nagrody została dr n. med. Karolina Wojtowicz z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, nagrodzona za rozprawę doktorską pt.: “Wpływ glikozylacji na mechanizmy obronne komórek związane
z nadekspresją białek MDR oraz kryptami komórkowymi”.

Fundatorem Nagrody jest firma New Technologies Enterprise Sp. z o.o. w Warszawie.