Dr n. med. Karolina Wojtowicz Laureatką Nagrody Naukowej im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN

Nagroda Naukowa im. Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej została nadana przez Wydział Nauk Medycznych PAN w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Laureatką Nagrody została dr n. med. Karolina Wojtowicz z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

dr n. med. Karolina Wojtowicz z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ glikozylacji na mechanizmy obronne komórek związane z nadekspresją białek MDR oraz kryptami komórkowymi”.

Karolina Wojtowicz

Dr n. med. Karolina Wojtowicz uzyskała stopień doktora nauk medycznych w październiku 2017 roku. Rozprawa doktorska Pani Karoliny Wojtowicz stanowi zestawienie trzech

oryginalnych artykułów opublikowanych w czasopismach o łącznym IF 6.75 oraz sumie punktów MNiSW równiej 60, w których to dr Wojtowicz jest pierwszym autorem. Dr Karolina Wojtowicz poświęciła się w swojej pracy badaniom nad mechanizmami oporności wielolekowej komórek nowotworowych. Choroby nowotworowe, zarówno w Europie jak i na całym świecie, stanowią drugą przyczynę zgonów i zachorowań populacji ludzkiej. Pomimo niebywałego postępu wiedzy w zakresie onkologii, jak do tej pory dla wielu typów nowotworów złośliwych człowieka nie udało się znaleźć skutecznych metod leczenia. Dlatego badania podjęte w pracy doktorskiej Karoliny Wojtowicz są tak istotne dla tej dziedziny naukowej. Autorka dysertacji w swoich badaniach zajęła się zagadnieniem możliwości zwiększenia wrażliwości komórek nowotworowych na chemioterapię wykorzystując do tego celu różne sposoby uwrażliwienia na działanie leku. Pani Karolina Wojtowicz wykazała, że zastosowanie inhibitorów N-glikozylacji w połączeniu z lekami cytostatycznymi zwiększa skuteczność takiej terapii. Komórki nowotworowe wykazują się mniejszą żywotnością, co spowodowane jest zablokowaniem aktywności pomp MDR. Lek cytostatyczny pozostaje przez to dłużej w komórce. Warto podkreślić, że jest to pierwsze tego typu spostrzeżenie na świecie i wskazuje na potencjał inhibitorów N-glikozylacji jako związków zwiększających skuteczność chemioterapii.

Część badań prowadzonych przez Panią Karolinę Wojtowicz dotyczyła białek krypt komórkowych, ponieważ ostatnio coraz częściej przypisuje się im udział w mechanizmach oporności wielolekowej. W rozprawie doktorskiej wykazano, że białko MVP, główny składnik krypt, odpowiada za mechanizmy obrony komórek przed lekami cytostatycznymi. Jednak zdecydowanie najważniejszym osiągnięciem tej części pracy poświęconej kryptom było wykazanie, że białko MVP do pełnienia swojej funkcji wymaga obecności innego białka krypt – vPARP. Jest to szczególnie istotne, gdyż poza budową krypt wiedza na ich temat jest znikoma.  Udowodniono również powiązanie białek krypt komórkowych z białkami MDR w komórkach nowotworowych w zjawisku oporności wielolekowej.

Wszystkie badania będące podstawą rozprawy doktorskiej mają charakter pionierski. Rozprawa doktorska Karoliny Wojtowicz wyróżnia się oryginalnością oraz nowatorstwem poruszanego tematu. Dr Wojtowicz jest autorem lub współautorem 16 publikacji z listy filadelfijskiej o sumarycznym współczynniku Impact Factor 36.332 i łącznej liczbie cytowań 149, łącznej wartości punktacji MNiSW 400, w tym jako pierwszy autor IF 7.934. Index Hirscha według Web of Science wynosi 7.

 

Promotor: prof. dr hab. Michał Nowicki (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu).

prof Nowicki

prof. dr hab. Michał Nowicki (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)

Promotor pomocniczy: dr hab. Radosław Januchowski

Fundatorem Nagrody jest firma New Technologies Enterprise Sp. z o.o., której Prezesem jest Pan Mariusz Bernard Patey.