Archiwa, biblioteki, muzea

Archiwa PAN gromadzą, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną. Do ważnych zadań Archiwów należy również prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i wydawniczej, a także informacyjnej i popularyzatorskiej. Zbiory znajdujące się w Archiwach są digitalizowane, mikrofilmowane oraz poddawane konserwacji.

Biblioteki PAN realizują m.in. zadania z zakresu gromadzenia, opracowania i udostępniania piśmiennictwa i innych rodzajów zbiorów szczególnie dotyczących regionu, a także z zakresu bibliografii, bibliologii, bibliotekoznawstwa oraz dokumentacji naukowej.

Prowadzą badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe stosownie do tradycji profilu działania. Współdziałają z placówkami naukowymi i jednostkami PAN oraz innymi jednostkami naukowymi i kulturalnymi w promocji i upowszechnianiu osiągnięć nauki i kultury. Prowadzą akcje wystawiennicze.

Muzeum Ziemi PAN zajmuje się pracami związanymi z prowadzonymi badaniami naukowymi, dokumentacją i waloryzacją zbiorów. Prowadzone w Muzeum Ziemi PAN prace badawcze mają z założenia charakter interdyscyplinarny i wiążą się ściśle z profilem gromadzonych zbiorów oraz głównymi kierunkami działalności w zakresie upowszechniania nauk o Ziemi i popularyzacji wiedzy przyrodniczej.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

http://www.apan.waw.pl 

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

http://www.bgpan.gda.pl 

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka w Kórniku

http://www.bkpan.poznan.pl 

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie

uprawiane dyscypliny: biologia, geografia, geologia, inżynieria i ochrona środowiska
kierunki działalności: zjawiska i procesy geodynamiczne • kopalna flora i fauna jako podstawa doskonalenia metod upowszechniania wiedzy o Ziemi • podstawy waloryzacji naukowej i dydaktycznej zabytków przyrody nieożywionej • dzieje nauk geologicznych w Polsce

http://www.mz.pan.pl/