Archiwa, biblioteki, muzea i inne

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

http://www.apan.waw.pl 

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

http://www.bgpan.gda.pl 

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka w Kórniku

http://www.bkpan.poznan.pl 

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie

uprawiane dyscypliny: biologia, geografia, geologia, inżynieria i ochrona środowiska
kierunki działalności: zjawiska i procesy geodynamiczne • kopalna flora i fauna jako podstawa doskonalenia metod upowszechniania wiedzy o Ziemi • podstawy waloryzacji naukowej i dydaktycznej zabytków przyrody nieożywionej • dzieje nauk geologicznych w Polsce

http://www.mz.pan.pl/ 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

uprawiane dyscypliny: biologia
kierunki działalności: zachowanie w warunkach ex situ zagrożonych gatunków flory Polski • biosystematyka i analiza różnorodności biologicznej roślin • gromadzenie i przechowywanie zasobów genowych roślin dziko rosnących i uprawnych oraz ich wykorzystanie w nauce i gospodarce narodowej • kultury in vitro w biotechnologii roślin • wzrost i rozwój roślin w warunkach środowiska miejskiego i przemysłowego • biomonitoring zanieczyszczeń środowiska • anatomia porównawcza i funkcjonalna

http://www.ogrod-powsin.pl 

Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu

uprawiane dyscypliny: rybactwo, biologia
kierunki działalności: ichtiobiologia • rybactwo • akwakultura • ekologia ekosystemów stawowych • genetyka i immunologia ryb

www.golysz.pan.pl