UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Polska Akademia Nauk ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą

POLSKA AKADEMIA NAUK

ogłasza nabór na stanowisko

Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kancelaria Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Kierowanie pracami Biura w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji zadań;
 2. Koordynowanie i obsługa współpracy: z zagranicznymi akademiami nauk i innymi instytucjami równorzędnymi, międzynarodowymi organizacjami naukowymi i komitetami narodowymi;
 3. Koordynacja i obsługa merytorycznej współpracy z zagranicznymi stacjami naukowymi Akademii;
 4. Uczestniczenie w przygotowaniu projektu oraz realizacji planu finansowego Akademii w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
 5. Przygotowywanie projektów uchwał Prezydium i Zgromadzenia Ogólnego Akademii oraz decyzji Prezesa wynikających z zakresu działania biura;
 6. Przygotowywanie projektów opinii na temat umów międzynarodowych  i programów wykonawczych do tych umów w części dot. współpracy naukowej;
 7. Przygotowywanie projektów i udział w negocjacjach tekstów zawieranych przez Akademię porozumień i protokołów opinii na temat umów międzynarodowych  i programów wykonawczych do tych umów w części dot. współpracy naukowej;
 8. Obsługa zagranicznych podróży służbowych pracowników oraz gości zagranicznych Prezesa PAN;
 9. Współpraca z przedstawicielami dyplomatycznymi w Polsce oraz polskimi przedstawicielstwami za granicą;
 10. Obsługa prac Komisji ds. współpracy z zagranicą, komisji ds. nagród za osiągnięcia naukowe uzyskanych we współpracy z zagranicznymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi oraz komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów zagranicznych stacji naukowych Akademii;
 11. Reprezentowanie PAN na zewnątrz w ramach udzielonego pełnomocnictwa, w tym wyjazdy służbowe poza siedzibę Kancelarii PAN.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej siedmioletni staż pracy, w tym pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym związanym ze współpracą z zagranicą;
 • znajomość ustawy o Polskiej Akademii Nauk;
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, o finansowaniu nauki w zakresie działalności Biura;
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie;
 • posiadanie kompetencji kierowniczych, w szczególności umiejętności interpersonalnych, organizacji pracy i osiągania rezultatów, zarządzania zasobami, podejmowania decyzji i odpowiedzialności, efektywnej komunikacji, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych;
 • swobodne posługiwanie się aplikacjami MS Office (Word, Excel, Power Point);

dodatkowym atutem będzie:

 • ukończenie podyplomowych studiów kierunkowych lub innych form kształcenia zbieżnych z zakresem kompetencji Biura;
 • znajomość dodatkowych języków obcych;
 • posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 • staż pracy w komórkach organizacyjnych o podobnym charakterze.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych lub kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • oświadczenie lustracyjne, bądź informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego,
 • kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej.

Osoby zainteresowane powyższym stanowiskiem zapraszamy do składania aplikacji dnia 28 listopada 2016 r. w liście motywacyjnym prosimy wpisać adnotację „aplikacja - Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą”.

Oferty proszę przesyłać na adres: Polska Akademia Nauk, Zespół Spraw Pracowniczych, Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 134 skr. pocz. 24, lub składać bezpośrednio do ZSP piętro 25, pok. 2512.

Prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.”.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie o kwalifikacji do następnego etapu naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, bądź odesłane na wniosek kandydata.