UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie ogłasza nabór na stanowisko administratora

POLSKA AKADEMIA NAUK
Stacja Naukowa w Rzymie
ogłasza nabór na stanowisko administratora


Oferujemy: umowę o pracę zawartą na prawie polskim na 3 miesięczny okres próbny, a następnie na czas określony (maksymalnie do 33 miesięcy). Rozpoczęcie pracy planowane na kwiecień 2017 r.

Miejsce wykonywania pracy: Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Rzymie.

Zakres obowiązków pracownika będzie obejmować:
1. Prowadzenie sekretariatu Stacji, w tym zwłaszcza prowadzenie korespondencji bieżącej zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej (w szczególności rozsyłanie zaproszeń i ewentualnych komunikatów).
2. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym urlopów, delegacji, itp.
3. Organizacja i rozliczanie wyjazdów służbowych.
4. Udział w przygotowaniach do wszelkich organizowanych przez Stację wydarzeń o charakterze publicznym oraz osobiste uczestnictwo w nich.
5. Organizacja pobytu gości przebywających w Stacji.
6. Wykonywanie wszelkich czynności wynikających ze statutowej działalności Stacji w zakresie finansowym i zaopatrzeniowym. W szczególności:
    a. Prowadzenie bieżącej dokumentacji finansowej. Sprawowanie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych, sprawowanie pieczy nad prawidłowym obiegiem tych dokumentów, nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Stacji oraz nad przestrzeganiem obowiązujących procedur w zakresie finansowo-księgowym.
    b. Prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji finansowej Stacji.
    c. Bieżąca współpraca z komórkami Kancelarii PAN zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami, w tym współpraca w zakresie konstruowania projektu planu finansowego Stacji oraz bieżące monitorowanie stopnia wykorzystania dotacji podmiotowej
    d. Nadzór nad kasą Stacji i odpowiedzialność za nią.
    e. Organizacja zaopatrzenia Stacji w materiały, urządzenia i sprzęty potrzebne do jej funkcjonowania.
7. Organizacja oraz sprawowanie kontroli nad przebiegiem prac remontowych i modernizacyjnych prowadzonych w Stacji.
8. Dbałość o stan materialny lokali Stacji i ich wyposażenia, a także o konserwację używanych urządzeń oraz o odpowiednie zaopatrzenie w media (szczególnie łączność telefoniczna i internetową).
Wykonywanie innych prac i czynności zlecanych przez Dyrektora Stacji

WYMAGANIA:
1. Wykształcenie wyższe
2. Biegła znajomość języka włoskiego.
3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
4. Biegła obsługa i znajomość programów komputerowych: Word, Excel (mile widziana umiejętność obsługi programów graficznych).
5. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania włoskich instytucji publicznych i prywatnych działających w obszarze nauki.
6. Doświadczenie w obszarze odpowiadającym zakresowi obowiązków przewidzianych dla pracownika.
7. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność i uczciwość.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:
1. List motywacyjny (w języku polskim i włoskim)
2. Życiorys Kandydata
3. Certyfikaty bądź oświadczenia potwierdzające poziom znajomości języków.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
5. Oświadczenie o niekaralności i braku prawnych ograniczeń do prowadzenia spraw finansowych i dysponowania środkami publicznymi.

Mile widziane będzie dostarczenie przez kandydata opinii od poprzednich pracodawców.

Pozostałe kopie dokumentów: potwierdzających wykształcenie, wymagany staż pracy, potwierdzających posiadane kwalifikacje, zastrzegamy sobie prawo wglądu na rozmowie rekrutacyjnej.

ZGŁOSZENIA należy przesyłać do dnia 15 lutego 2017 r. w wersji elektronicznej na adres: accademia@rzym.pan.pl oraz listem poleconym na adres: Polska Akademia Nauk, Stacja Naukowa w Rzymie (Accademia Polacca), vicolo Doria,2; 00187 Roma (Włochy) z dopiskiem Kandydatura na stanowisko administratora.
Prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)”.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie, bądź na e-mail o kwalifikacji do następnego etapu naboru. Oferty odrzucone zostaną usunięte.

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie bądź w siedzibie Stacji w Rzymie. Przejazd na koszt własny.
Wszelkie pytania należy kierować na adresy podane wyżej.
Dla wybranej osoby praca w Stacji Naukowej PAN w Rzymie będzie jedynym miejscem pracy.