Profesor Kazimierz Ostrowski (1921-2010)

ostrowski_kazimierz

9 stycznia 2010 roku zmarł profesor Kazimierz Ostrowski, członek rzeczywisty PAN, wybitny lekarz i uczony, specjalista w zakresie histologii, biologii komórki i bankowania tkanek dla ich przeszczepiania.
Swoje życie zawodowe związał z Akademią Medyczną (obecnym Uniwersytetem Medycznym) w Warszawie, gdzie kierował m.in. Zakładem Histologii i Embriologii a następnie Instytutem Biostruktury. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1958 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego – w 1968 roku, profesora zwyczajnego – w 1971 roku.Wychował kilka pokoleń lekarzy i uczonych, wypromował kilkudziesięciu doktorów nauk.
Najważniejsze z jego opublikowanych prac dotyczą m.in. badań osteologicznych z zastosowaniem elektronowego rezonansu paramagnetycznego. Był wybitnym dydaktykiem, a jego podręczniki „Histologia” i „Embriologia” mają duże znaczenie w nauczaniu medycyny. Był przewodniczącym Krajowego Zespołu ds. Konserwowania i Przeszczepiania Tkanek i Narządów przy Ministrze Zdrowia (1988-1995).
W Polskiej Akademii Nauk pełnił funkcję zastępcy sekretarza naukowego Wydziału VI Nauk Medycznych PAN, przewodniczącego Komisji Transplantologii Klinicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN, uczestniczył w pracach Komitetu Cytopatologii PAN i Komitetu Genetyki PAN. Był członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności.
Wśród jego licznych funkcji pełnionych w zagranicznych i międzynarodowych instytucjach i organizacjach naukowych należy wymienić m.in. działalność w: Royal Society, Visiting Professor, the University of Cambridge, Wielka Brytania (1956); Vice-President of the European Cell Biology Organization ECBO (1970); Visiting Professor, the Medical Faculty, University in Sassari, Włochy (2007).
Społeczność naukowa wyróżniła profesora Ostrowskiego m.in. doktoratami honoris causa: Uniwersytetu w Lyonie, Francja (1982), Akademii Medycznej w Warszawie (2007). Był laureatem licznych nagród i odznaczeń państwowych i naukowych.