Fundacja Członków Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

 

 

Pro Scientia et Vita

Cele działania Fundacji

Członkowie Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN powołali w 2001 r. fundację pod nazwą Pro Scientia et Vita i jednocześnie zadeklarowali darowiznę coroczną określonej kwoty. Celem Fundacji jest nagradzanie młodych (do 35 lat) pracowników nauki z zakresu nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i o żywności, którzy wyróżniają się istotnym dorobkiem badawczym oraz wysoką aktywnością w środowisku naukowym. Ponadto część swoich środków Fundacja przeznacza na dofinansowywanie wyjazdów na międzynarodowe kongresy i konferencje naukowe. Statut przewiduje również przyznawanie stypendiów na realizację określonych zadań badawczych, lecz zostaną one uruchomione dopiero, gdy Fundacja będzie dysponowała odpowiednimi środkami na ten cel.
Fundacja rozpoczęła swą działalność w 2002 r., gdy dopełniono wszystkich niezbędnych formalności w Sądzie Rejestracyjnym, a na konto wpłynęły pierwsze darowizny. Umożliwiło to rozpisanie pierwszego konkursu. Należy podkreślić, że oprócz darowizn członków PAN, które stanowią jak dotychczas podstawę działalności Fundacji, wsparcie dla niej zadeklarowały niektóre przedsiębiorstwa.

Ich współudział zasługuje na szczególny wyraz docenienia, gdyż świadczy o rozumieniu potrzeby wspierania nauki i jest jednocześnie formą promocji przedsiębiorstwa, która przyczynia się do kształtowania pozytywnego obrazu działania firmy w społeczeństwie.


Zarząd

Pracami Fundacji kieruje społecznie Zarząd. Fundatorzy tworząc Fundację postanowili, że w skład Zarządu wchodzi trzech członków PAN oraz 3 wyróżniających się adiunktów z instytutów PAN. Udział młodych pracowników w Zarządzie ma na celu wdrażanie wśród następców idei potrzeby działań społecznych, również filantropijnych w dziedzinie nauki.


Zarząd Fundacji stanowią:

Prezes:
Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski czł. rzecz. PAN;

Wiceprezes: Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, czł. rzecz. PAN - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;


Członkowie:
dr Katarzyna Głowacka - adiunkt IGR PAN Poznań
dr Marcin Taciak - IFiŻZ PAN Jabłonna


Adres do korespondencji:
00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pok. 2521

Konto: Bank PEKAO S.A. - 45 1240 6191 1111 0000 4581 1973
NIP: 525-22-43-420
Regon: 0-15147705-0001


Fundatorzy Rady Fundacji

Skład Rady Fundacji jest następujący:

Przewodniczący: Zygmunt Reklewski, czł. rzecz PAN,
Wiceprzewodniczący: Marian Truszczyński, czł. rzecz PAN.


Członkowie Rady:
- Członkowie rzecz. PAN: Eugeniusz Bernadzki, Tadeusz Garbuliński, Jan Gliński, Andrzej Grzywacz, Janusz Haman, Adolf Horubała, Tadeusz Krzymowski, Rudolf Michałek, Stanisław Nawrocki, Zygmunt Reklewski, Antoni Rutkowski, Zygmunt Pejsak, Franciszek Tomczak, Marian Truszczyński, Teresa Żebrowska, Maciej Żurkowski;

- Członkowie koresp. PAN: Włodzimierz Bednarski, Ryszard Górecki, Jerzy J. Lipa, Stefan Malepszy, Małgorzata Mańka, Janusz Nowicki, Marian Różycki, Marian Saniewski, Zdzisław Smorąg, Wojciech Święcicki, Marek Świtoński, Jerzy Wilkin, Adam Zięcik, Jan Żmudziński.


Sponsorzy i Darczyńcy
Sponsorami i Darczyńcami Fundacji były następujące Firmy:

  • DuPont - Polska (2003, 2004),
  • Farmutil - Śmiłowo (2003),
  • Nestle - Polska (2003),
  • Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych (2004),
  • Roche - Polska (2003),
  • Grupa Sokołów S.A. (2005).

 


Informacje bieżące

 

 


Przyznanie Nagród X Konkursu za 2012 rok


W dniu 04 lipca br. komisja w składzie: Prof. Zygmunt Reklewski- Prezes Zarządu, Prof. Antoni Rutkowski- Z-ca Prezesa, Prof. Adolf Horubała – członek Zarządu, dr Marcin Taciak odbyła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do Nagrody dla wybitnych, młodych naukowców za 2012 rok. Do Fundacji w 2012 roku wpłynęło 9 wniosków na Nagrody Fundacji.

Komisja po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym kandydatów, opiniami recenzentów, osiągnięciami i aktualnymi zainteresowaniami przyznała następujące Nagrody:

Nagrody po 5000zł przyznano następującym osobom:

dr inż. Piotr Boruszewski (SGGW Warszawa)
dr inż. Agata Chmurzyńska (Uniwersytet Przyrodniczy Poznań)
dr Krzysztof Krawczyk (Instytut Ochrony Roślin-PIB Poznań)

Wyróżnienia w kwocie 2500zł otrzymali:

dr inż. Joanna Stadnik (Uniwersytet Przyrodniczy Lublin)
dr inż. Tomasz Szablewski (Uniwersytet Przyrodniczy Poznań)
mgr Przemysław Wieczorek (Instytut Ochrony Roślin-PIB Poznań)

Uroczyste wręczenie Dyplomów i Nagród odbędzie się w grudniu 2012 r.

 


 

 


Laureaci Fundacji w 2011 r.

Laureaci Fundacji w 2010 r.

Laureaci Fundacji w 2009 r.

 


Laureaci Fundacji w 2008 r.

Laureaci Fundacji w 2007 r.

Laureaci Fundacji w 2006 r.

Laureaci Fundacji w latach 2003 - 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2005