Postępy Nauk Rolniczych 5-6/2009

okladka5-6Publikacja do pobrania

Spis treści

 • J. Chachułowa — Prof. dr hab. Franciszek Witczak, Członek rzeczywisty PAN (1921–2009)
 • Z.T. Dąbrowski — Rozbieżności w ocenie korzyści i zagrożeń wynikających z uprawy roślin GM dla środowiska
 • S. Podlaski — Przyszłość kształcenia na kierunkach rolniczych w Polsce
 • J. Żuchowski, W. Oleszek — Jakość żywności produkowanej w systemie ekologicznym – mity i fakty
 • B. Kowalska, U. Smolińska — Bakteria Pantoea ananatis – nowy patogen cebuli
 • M. Michalecka — Wirulencja i rasy fizjologiczne grzyba Venturia inaequalis – sprawcy parcha jabłoni
 • A. Wójtowicz, M. Wójtowicz — Matematyczne modelowanie zagrożenia roślin przez Puccinia recondita ROB. ex DESM. f sp. tritici
 • S. Kryczyński, M.S. Szyndel — Wirusy jako patogeny drzew i krzewów leśnych
 • R. Borek — Wpływ uprawy wierzby i miskanta na bilans wody w glebie
 • M. Czauderna, J. Kowalczyk — Wzbogacanie produktów zwierzęcych w CLA, wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3 oraz związki selenu
 • D. Czykier-Wierzba — Wpływ audytu miejskiego na politykę spójności w Unii Europejskiej w latach 2007–2013


Kronika

 • Michał Oczapowski – prekursor nauk rolniczych w Polsce(1788–1854) — S. Mercik
 • Problematyka zrównoważonego wykorzystania torfowisk i torfu 13 Międzynarodowy Kongres Torfowy, Tullamore, Irlandia, 8–13 czerwca 2008 r. —T. Brandyk, L. Szajdak


Recenzje i prezentacje

 • „Torfowiska a zmiany klimatu" (Peatlands and climate change) Maria Strack (red.) — A. Łachacz
 • Prezentacja książki Franciszka Kapusty pt. „Agrobiznes" — B. Karwat-Woźniak
 • Recenzja książki „Antropogeniczna Transformacja Agroekosystemów i Fitosanitarne Następstwa" — J.J. Lipa


Contents

 • J. Chachułowa — Professor Franciszek Witczak (1921–2009), full member of PAS
 • Z.T. Dąbrowski — Differences in opinions regarding advantages and risk to the environment from cultivating GM plants
 • S. Podlaski — Future of higher agricultural education in Poland
 • J. Żuchowski, W. Oleszek — Quality of food produced in organic system – myths and facts
 • B. Kowalska, U. Smolińska — Bacterium Pantoea ananatis– a new pathogen of onion
 • M. Michalecka — Virulence and physiological races of Venturia inaequalis – the causal agent of apple scab
 • A. Wójtowicz, M. Wójtowicz — Mathematical modelling of threat to plants caused by Puccinia recondita ROB. ex DESM. f sp. triticina
 • S. Kryczyński, M.S. Szyndel — Viruses as pathogens of forest trees and shrubs
 • R. Borek — Willow and Miscanthus growing effects on soil water balance
 • M. Czauderna, J. Kowalczyk — Conjugated linoleic acid isomers, polyunsaturated fatty acids n-3 and selenium compounds added to feeds affect
  nutritional quality of animal products for human health
 • D. Czykier-Wierzba — Impact of the Urban Audit on Cohesion Policy of the European Union in 2007–2013

Chronicle

 • Michał Oczapowski – Precursor of agricultural science in Poland (1788–1854) — S. Mercik
 • „After Wise Use – the Future of Peatlands" 13th International Congress of peat, Tullamore, Ireland — T. Brandyk, L. Szajdak


Book reviews and presentations

 • Peatlands and climate change, Maria Strack (red.) — A. Łachacz
 • Book presentation: Franciszek Kapusta „Agrobisness" — B. Karwat-Woźniak
 • Book presentation: „Antropogenic Transformation of Agroecosystems and its Phytosanitary Consequences" — J.J. Lipa