Postępy Nauk Rolniczych 3/2010

3_2010

Publikacja do pobrania

Spis treści

 • A. Fiuk, A. Anioł — Możliwości wykorzystania znaczników molekularnych w hodowli zbóż o zwiększonej tolerancyjności na toksyczne działanie jonów glinu
 • A. Buczkowska, M. Rochalska — Wykorzystanie allomonów roślinnych do ochrony plantacji roślin uprawnych przed szkodliwymi owadami
 • K. Machowina, W.K. Święcicki — Alkaloidy i ich znaczenie u łubinów
 • M. Borzęcka-Walker — Zastosowanie oceny cyklu życia w badaniach związanych z produkcją biomasy na cele energetyczne
 • J. Buliński, Z. Majewski — Zagadnienia ugniatania gleby w świetle XVIII konferencji Międzynarodowej Organizacji Badań Uprawy Gleby (ISTRO) w Turcji (15–19 VI 2009 r.)
 • L. Sas Paszt, E. Żurawicz, S. Głuszek — Przydatność istniejących odmian truskawki do upraw ekologicznych
 • U. Wachowska — Charakterystyka fungicydów strobilurynowych z uwzględnieniem problemu odporności fitopatogenów
 • E. Cieślik, A. Gębusia — Topinambur (Helianthus tuberosus L.) – bulwa o właściwościach prozdrowotnych
 • J. Biernasiak, K. Śliżewska, Z. Libudzisz — Negatywne skutki stosowania antybiotyków
 • J. Biernasiak, K. Śliżewska, Z. Libudzisz — Probiotyki w żywieniu zwierząt
 • A. Woźnica, A. Czech — Zastosowanie glicerolu i produkowanej z niego biomasy drożdżowej w żywieniu zwierząt
 • M. Zieliński — Efektywność funkcjonowania gospodarstw zbożowych o wielkości 8–16 ESU
 • Prof. dr habil. dhc. multi. Dieter Spaar, członek zagraniczny PAN (1933–2010) — J.J. Lipa

Contents

 • A. Fiuk, A. Anioł — Possibility of using molecular markers in breeding cereal plants with increased tolerance to aluminium toxicity
 • A. Buczkowska, M. Rochalska — Using of plant allomones to protection of cultivated crops from harmful insects
 • K. Machowina, W.K. Święcicki — Alkaloids and their importance in lupins
 • M. Borzęcka-Walker — Life cycle assessment application in biomass production for energy purposes
 • J. Buliński, Z. Majewski — Problems of soil compaction in the light of 18th ISTRO Conference in Turkey
 • L. Sas Paszt, E. Żurawicz, S. Głuszek — Suitability of existing strawberry cultivars for organic cultivation
 • U. Wachowska — Characterization of the strobilurin fungicides in aspect of phytopathogen resistance
 • E. Cieślik, A. Gębusia — Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) – tuber with pro-healthily nutritive properties
 • J. Biernasiak, K. Śliżewska, Z. Libudzisz — Negative consequences of using the antibiotics
 • J. Biernasiak, K. Śliżewska, Z. Libudzisz — Probiotics in animal feeding
 • A. Woźnica, A. Czech — Utilization of glycerol and yeast biomass produced from glycerol in the animal nutrition
 • M. Zieliński — Functional efficiency of the cereal farms with economic size from 8 to 16 ESU
 • Prof. dr habil. dhc. multi. Dieter Spaar, Foreign Member of the PAS (1933–2010) — J.J. Lipa