Postępy Nauk Rolniczych 1/2007
Publikacja do pobraniaSpis treści

 • S. Podlaski — Wpływ postępu hodowlanego na produkcję roślinną
 • K. Noworolnik — Podstawy optymalnych technologii produkcji zbóż
 • J. Zimny — Żywność zmodyfikowana genetycznie i bezpieczeństwo jej stosowania
 • H. Lipińska, W. Harkot — Allelopatia w zbiorowiskach trawiastych
 • B. Kulig, T. Zając — Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania produkcyjności bobiku
 • M. J. Król, A. Perzyński, A. LeśniakPseudomonas stutzeri – bakteria kolonizująca endoryzosferę roślin
 • A. Krzepiłko — System antyoksydacyjny a toksyczność pyretroidów
 • E. Szlendak — Preferencje pokarmowe roztoczy przechowalnianych
 • J. Zwolak — Wydajność pracy i techniczne uzbrojenie w rolnictwie polskim po 1990 roku


Contents

 • S. Podlaski — The impact of breeding progress on plant production
 • K. Noworolnik — Principles of optimum production technology for the cereals
 • J. Zimny — Genetically modified food and biosafety issues
 • H. Lipińska, W. Harkot — Allelopathy in grass communities
 • B. Kulig, T. Zając — Biological and agrotechnical conditions of faba bean productivity
 • M. J. Król, A. Perzyński, A. LeśniakPseudomonas stutzeri – bacteria colonizing the plants endorhizosphere
 • A. Krzepiłko — Anti-oxydation system and the toxicity of pyrethroids
 • E. Szlendak — Food preferences of stored product mites
 • J. Zwolak — Work efficiency and technical equipment in Polish agriculture after 1990