Postępy Nauk Rolniczych 3/2007
Publikacja do pobraniaSpis treści
 • A. J. Zięcik — Najważniejsze osiągnięcia biologii rozrodu ssaków ostatniego ćwierćwiecza na świecie
 • J. Kotwica, T. Janowski, E. Malinowski, J. Jaśkowski — Naukowe i praktyczne aspekty rozrodu bydła
 • K. Kosiniak-Kamysz, A. Okólski — Aktualne osiągnięcia naukowe i praktyczne w rozrodzie koni
 • S. Okrasa, J. Strzeżek — Postęp w badaniach dotyczących procesów rozrodczych u świń
 • J. Rząsa, A. Sechman, H. E. Paczoska-Eliasiewicz, A. Hrabia — Biologia rozrodu ptaków – osiągnięcia i perspektywy
 • K. Bieniarz, J. Chyb, P. Szczerbik, P. Epler — Rozród ryb – kierunki badań w Polsce i na świecie na początku XXI wieku
 • J. Glogowski, A. Ciereszko — Osiągnięcia w zakresie badań podstawowych i aplikacyjnych biologii nasienia ryb
 • M. Koziorowski, Z. Giżejewski, P. Gilun — Rozród zwierząt nieudomowionych – osiągnięcia nauki krajowej i jej perspektywy na tle badań światowych


Contents
 • A. J. Zięcik — The most important achievements in mammalian biology reproduction in the world during last quarter of the century
 • J. Kotwica, T. Janowski, E. Malinowski, J. Jaśkowski — Scientific and practical aspects of cattle reproduction
 • K. Kosiniak-Kamysz, A. Okólski — Recent scientific and practical achievements in horse reproduction
 • S. Okrasa, J. Strzeżek — Progress in the studies concerning reproductive processes in pigs
 • J. Rząsa, A. Sechman, H. E. Paczoska-Eliasiewicz, A. Hrabia — Avian biology of reproduction– achievements and perspectives
 • K. Bieniarz, J. Chyb, P. Szczerbik, P. Epler — Fish reproduction – research trends in Poland and in the world at the beginning of XXI century
 • J. Glogowski, A. Ciereszko — Advances in basic and applied studies on biology of the fish semen
 • M. Koziorowski, Z. Giżejewski, P. Gilun — Reproduction of undomesticated animals – the successes of Polish science and its perspectives as compared with the world research results