Postępy Nauk Rolniczych 5/2007
Publikacja do pobrania - część 1
Publikacja do pobrania - część 2Spis treści
 • T. Sosulski, J. Łabętowicz — Oszacowanie rozpraszania azotu z rolnictwa polskiego do atmosfery oraz wód powierzchniowych i gruntowych
 • A. Okorski — Biologiczna ochrona roślin przed chorobami – mechanizmy i perspektywy rozwoju
 • A. Jelinowska, M. Staniak — Wzajemne oddziaływanie roślin w siewach jednogatunkowych i mieszanych na przykładzie mieszanek lucerny z trawami
 • L. Sas-Paszt, S. Głuszek — Nowoczesne metody w badaniach ryzosfery roślin sadowniczych
 • A. Grzesiuk, H. Dębski, M. Horbowicz, M. Saniewski — Występowanie, biosynteza i akumulacja antocyjanów w roślinach
 • P. Grzywacz, A. Orzeszko-Rywka — Tradycyjne i nowoczesne metody oceny wigoru nasion
 • B. Pastuszewska, M. Taciak, A.Tuśnio — Koncentrat białka ziemniaczanego w żywieniu zwierząt monogastrycznych
 • Z. Luberda-Bieńkowska — Wpływ glinu w zakwaszonych wodach na rozród i wczesne stadia rozwojowe ryb siejowatych
 • D. Czykier-Wierzba — Finansowe instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej w latach 2007–2013


Contents
 • T. Sosulski, J. Łabętowicz — Estimation of nitrogen dispersion from polish agriculture to atmosphere, surface and ground water
 • A. Okorski — Biological control of plant diseases – mechanisms and development perspectives
 • A. Jelinowska, M. Staniak — Interaction of plants in a pure and mixed sowing for instance lucerne-grasses mixtures
 • L. Sas-Paszt, S. Głuszek — Modern methods in rhizosphere studies in fruit-bearing plants
 • A. Grzesiuk, H. Dębski, M. Horbowicz, M. Saniewski — Occurrence, biosynthesis and accumulation of anthocyanins in plants
 • P. Grzywacz, A. Orzeszko-Rywka — Traditional and modern methods of seed vigour testing
 • B. Pastuszewska, M. Taciak, A.Tuśnio — Potato protein concentrate as protein feed for monogastrics – production, nutritional value, antinutrients
 • Z. Luberda-Bieńkowska — Effect of aluminium in acidic water on reproduction and early life stage of coregonid fishes
 • D. Czykier-Wierzba — Financial instruments supporting development of agriculture and rural areas in the Europea Union between 2007–2013