Postępy Nauk Rolniczych 2/2008
Publikacja do pobraniaSpis treści

Konferencja
Badania nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz.
Stan aktualny i perspektywy

 • T. Malinowska — Zasady i zakres prowadzonych badań w obszarze prawa żywnościowego
 • J. Osek — Czynniki zakaźne w żywności pochodzenia zwierzęcego
 • M. Binek, J. Szczawiński — Zakażenia pałeczkami Salmonella u niosek i brojlerów Gallus gallus, toksykoinfekcje pokarmowe u ludzi
 • K. Romaniuk — Pasożyty i ich postacie rozwojowe w żywności pochodzenia zwierzęcego
 • J. Żmudzki — Kontrola pozostałości chemicznych w tkankach zwierząt i żywności – ważny element w ochronie zdrowia publicznego
 • K. Kwiatek — Krajowy system kontroli urzędowej pasz jako zasadniczy element zapewnienia bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 • M. Gajęcka, Ł. Zielonka, K. Obremski, M. Gajęcki — Prawdopodobne konsekwencje występowania mikotoksyn w materiałach paszowych


* * *


 • E. Kurek, E. Ozimek — Zwiększanie dostępności dla roślin fosforu obecnego w glebie metodami biologicznymi
 • J. Pawlak — Determinanty jakości owoców

Contents

Conference
Research on the safety of animal origin food and feedstuffs.
Present state and perspectives

 • T. Malinowska — Food law research scope and scheme
 • J. Osek — Infectious factors in food of animal origin
 • M. Binek, J. Szczawiński — Salmonella infection in laying hens and broilers and food-borne toxicoinfection in humans
 • K. Romaniuk — Parasites and their developmental forms in the food of animal origin
 • J. Żmudzki — Control programme of chemical residues in animal tissues and food of animal origine – significant element in protection of public health
 • K. Kwiatek — National official feed control system as a basic element in assuring the safety of animal origin food
 • M. Gajęcka, Ł. Zielonka, K. Obremski, M. Gajęcki — Probable consequences of the mycotoxins coexistence in feedstuffs


* * *


 • E. Kurek, E. Ozimek — Biological methods to increasing the content of bioavailable phosphorus in soil
 • J. Pawlak — Determinants of fruit quality