Postępy Nauk Rolniczych 4-5/2008
Publikacja do pobraniaSpis treści


 • A. Anioł — Kontrowersje wokół transgenicznych odmian roślin uprawnych: przezorność czy technofobia?
 • C. Sempruch — Znaczenie amin alifatycznych i aromatycznych w reakcjach obronnych roślin przeciwko patogenom
 • J. Borkowski, B. Dyki — Zaraza gałęzista (Orobanche ramosa L.) i jej zwalczanie na roślinach uprawnych, głównie na pomidorach
 • J. Korzeniowska — Postęp w badaniach nad znaczeniem boru w uprawie pszenicy
 • E. Bagnicka, M. Łukaszewicz — Możliwości doskonalenia populacji kóz mlecznych
 • E. Hanczakowska — Zastosowanie fitazy w żywieniu świń
 • M. Kamińska — Grupa fitoplazm proliferacji jabłoni. 1. Fitoplazma proliferacji jabłoni ‘Candidatus Phytoplasma mali’
 • M. Kamińska — Grupa fitoplazm proliferacji jabłoni. 2. Fitoplazma zamierania gruszy ‘Candidatus Phytoplasma pyri’
 • M. Kamińska — Grupa fitoplazm proliferacji jabłoni. 3. Fitoplazma europejskiej żółtaczki drzew pestkowych ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’


Contents
 • A. Anioł — The transgenic crops controversy: precaution or technophobia?
 • C. Sempruch — The importance of aliphatic and aromatic amines in plants’ defensive responses against pathogens
 • J. Borkowski, B. Dyki — The branched broomrape (Orobanche ramosa L.) and its control on cultivated plants, mainly on tomatoes
 • J. Korzeniowska — Progress in research on the importance of boron in wheat cultivation
 • E. Bagnicka, M. Łukaszewicz — Possibilities to ameliorate the Polish population of dairy goats
 • E. Hanczakowska — The effectiveness of phytase application in pig feeding
 • M. Kamińska — Apple proliferation phytoplasma group. 1. Apple proliferation phytoplasma – ‘Candidatus Phytoplasma mali’
 • M. Kamińska — Apple proliferation phytoplasma group. 2. Pear decline phytoplasma – ‘Candidatus Phytoplasma pyri’
 • M. Kamińska — Apple proliferation phytoplasma group. 3. European stone fruit yellows phytoplasma ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’