Postępy Nauk Rolniczych 6/2008
Publikacja do pobraniaSpis treści

 • Profesor Szczepan Aleksander Pieniążek (1913–2008) wielki naukowiec, wspaniały nauczyciel i wybitny twórca nowoczesnego polskiego sadownictwa — A. Mika

 • S. Głuszek, L. Sas-Paszt, B. Sumorok, E.Derkowska — Wpływ mikoryzy na wzrost i plonowanie roślin ogrodniczych
 • T. Zając, A. Stokłosa, A. Oleksy, A. Klimek — Zestawienie i użytkowanie mieszanek lucerny z uwzględnieniem transferu azotu
 • E. Paduch-Cichal, B. Nowak — Wirusowe choroby borówki wysokiej
 • I. Siegień, A. Trocka, K. Bosa, R. Bogatek, A. Gniazdowska — Potencjał allelopatyczny słonecznika
 • K. Sobieralski, A. Jasińska — Pieczarka brazylijska Agaricus brasiliensis (WESSER) – charakterystyka gatunku oraz możliwości uprawy
 • E. Poławska, S. Raj, G. Skiba — Czynniki wpływające na odłożenie tłuszczu i profil kwasów tłuszczowych w ciele rosnących świń
 • K. Bilik, M. Łopuszańska-Rusek — Systemy odchowu cieląt ras mlecznych w gospodarstwach ekologicznych
 • M. Surma-Zadora, E. Cieślik, P. Pokrzywa — Wpływ antyoksydantów na tworzenie się i toksyczność mikotoksyn


Kronika

 • XII Międzynarodowe Sympozjum „Choroby wirusowe roślin ozdobnych” Haarlem, Holandia, 20–24 kwietnia 2008 — M. Kamińska
 • Konferencja „Osiągnięcia i perspektywy wykorzystania substancji humusowych w rolnictwie” (20–22 II 2008 roku, Dniepropietrowsk, Ukraina) — L. Szajdak

Recenzje i prezentacje
 • Prezentacja książki „Rola biotechnologii w odkrywaniu i ochronie zasobów genetycznych dla rolnictwa” — J.J. LipaContents

 • Professor Szczepan Aleksander Pieniążek (1913–2008) great scientist, splendid teacher and outstanding creator of the modern Polish pomology — A. Mika

 • S. Głuszek, L. Sas-Paszt, B. Sumorok, E.Derkowska — The influence of mycorrhiza on growth and yielding of cultivated fruit crops
 • T. Zając, A. Stokłosa, A. Oleksy, A. Klimek — Composition and utilization of grass-lucerne mixtures with regard to the nitrogen transfer
 • E. Paduch-Cichal, B. Nowak — Virus diseases of highbush blueberry
 • I. Siegień, A. Trocka, K. Bosa, R. Bogatek, A. Gniazdowska — Allelopathic potential of the sunflower (Helianthus annuus L.)
 • K. Sobieralski, A. Jasińska — Champignon do Brasil – Agaricus brasilienisis (WESSER) – characteristics of the species and possibilities of cultivation
 • E. Poławska, S. Raj, G. Skiba — Factors affecting the deposition of FAT and profile of fatty acids in the body of growing pigs. Current state of knowledge and the perspectives
 • K. Bilik, M. Łopuszańska-Rusek — Rearing systems of the dairy breed calves on organic farms
 • M. Surma-Zadora, E. Cieślik, P. Pokrzywa — The influence of antioxidants on formation and toxicity of mycotoxins in food


Chronicle

 • XII International Symposium on „Virus diseases of ornamental plants” Netherlands, Haarlem, 20–24th April, 2008 — M. Kamińska
 • The Conference on „Achievements and perspectives of utilizing the humus substances in agriculture” (20–22nd February, 2008, Dniepropietrowsk, Ukraine) — L. Szajdak

Book reviews and presentation
 • “The Role of Biotechnology in Exploring and Protecting Agricultural Genetic Resources” J. Ruane, A. Sonnino (eds.) – book presentation — J.J. Lipa