Postępy Nauk Rolniczych 1/2009
Publikacja do pobraniaSpis treści

 • W. Dmuchowski — Profesor Zbigniew Gertych (1922–2008)
 • A. Rutkowski — Na pożegnanie Przyjaciela nas wszystkich
 • A. Kosmala — Molekularne podstawy aklimatyzacji roślin do niskich temperatur
 • T. Filipek, M. Skowrońska — Optymalizacja odczynu gleby i gospodarki składnikami pokarmowymi w rolnictwie polskim
 • M. Brzezińska — Wykorzystanie ekofizjologicznych wskaźników mikrobiologicznych do oceny jakości gleby
 • J. Boczek, Z.T. Dąbrowski, J. Garnis — Chwasty w agrocenozach a ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami
 • B. Kalisz, A. Łachacz — Środowiskowe i rolnicze znaczenie gleb mułowych
 • A. Klimek, T. Zając — Produkcyjność grochu (Pisum sativum L.) na tle postępu hodowlanego
 • B. Kowalik, J.J. Pająk, J. Skomiał — Wpływ tanin na procesy zachodzące w żwaczu
 • B. Niwińska — Wpływ poziomu żywienia i składu pasz płynnych na pokrycie potrzeb pokarmowych cieliczek ras mlecznych

Kronika
 • R. Michałek — Udział nauk rolniczych w kształtowaniu nowego modelu rolnictwa (Fragmenty wykładu wygłoszonego podczas uroczystości nadania tytułu doktora h.c. na Politechnice Koszalińskiej)
 • Z. Litwińczuk — Zachowanie bioróżnorodności jako ważny element w przekazie tradycji i dziedzictwa narodowego?Contents

 • W. Dmuchowski — Professor Zbigniew Gertych (1922–2008)
 • A. Rutkowski — For taking leave of Friend to all of us
 • A. Kosmala — Molecular bases of plant acclimation to low temperatures
 • T. Filipek, M. Skowrońska — Optimization of soil reaction and nutrient management in Polish agriculture
 • M. Brzezińska — The use of microbial eco-physiological indicators for evaluation of soil quality
 • J. Boczek, Z.T. Dąbrowski, J. Garnis — Weeds in agrocenoses and pest control in cultivated crops
 • B. Kalisz, A. Łachacz — Environmental and agricultural importance of the mud soils
 • A. Klimek, T. Zając — Productivity of pea (Pisum sativum L.) in view of the progress in plant breeding
 • B. Kowalik, J.J. Pająk, J. Skomiał — The effect of tannins on processes in the rumen
 • B. Niwińska — Effect of feeding level and liquid diet composition on covering of the nutrient requirements in dairy heifers

Chronicle
 • R. Michałek — Contribution of agricultural sciences in shaping a new farming model
 • Z. Litwińczuk — Preservation of biodiversity as an important element in the transfer of tradition and national heritage