Składanie raportów

Składanie raportów:

1. Jednostki, które otrzymały w danym roku środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę zobowiązane są do złożenia w formie papierowej i elektronicznej raportów z ich realizacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku w którym nastąpiła w/w realizacja. W przypadku zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Akademii nieposiadające osobowości prawnej raport należy złożyć nie później niż do dnia 31 stycznia roku następnego.

Uwaga
Jeśli raport dotyczy rozliczenia działalności wydawniczej, konieczne jest dołączenie do raportu 1 egz. dowodowego publikacji.

2.  Raport powinien zawierać w szczególności:
a) omówienie stanu wykonania zadania i wykorzystania przyznanych środków finansowych;
b) przedstawienie informacji o formach i zasięgu upowszechniania wyników wykonanych zadań;
c) informację o sposobie wyboru wykonawcy zadań;
d) opis osiągniętych celów i uzyskanych efektów;
e) wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w nakładach planowanych i zrealizowanych.

3.  Przy ocenie raportów uwzględnia się w następujące kryteria:
a)stopień osiągnięcia planowanych celów ujętych we wniosku;
b)wykorzystanie środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadność poniesionych wydatków w stosunku do uzyskanych wyników.

4.  Nie złożenie w terminie raportu stanowi podstawę do żądania zwrotu środków finansowych.

Formularze raportów znajdują się na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk (www.pan.pl / Kancelaria / Druki i formularze / działalność upowszechniająca naukę / formularze / raporty).

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że w 2016 roku pozostajemy przy obowiązującym wcześniej systemie rozliczania wniosków o finansowanie konferencji naukowych w 2016 r.
W związku z utrudnieniami technicznymi, jakie pojawiły się w trakcie wdrażania elektronicznego systemu rozliczania w/w wniosków, obowiązujący pozostaje dotychczasowy tryb ich przekazywania w wersji papierowej.