Składanie wniosków

Kryteria przyjęte przez Komisję ds. działalności upowszechniającej naukę (DUN) dotyczące oceny wniosków oraz przyznawania środków finansowych na zadania
z zakresu działalności upowszechniającej naukę

 

Informacje dotyczące trybu składania wniosków oraz założeń przyjętych przy ich rozpatrywaniu przez Komisję ds. działalności upowszechniającej naukę.

 

A. Ustalenia ogólne

 1. Zgodnie z art. 2 pkt. 8 ustawy o zmianie ustawy o zasadach finasowania nauki oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. nr 2015 poz. 249), pod pojęciem działalności upowszechniającej naukę (DUN) rozumie się realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
 2. Środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę wyodrębnia Prezes PAN w ramach środków dotacji podmiotowej, o której mowa w art. 79 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2016 poz. 572).
 3. Wyżej wymienione środki przyznawane są na podstawie odrębnych wniosków. Podstawowy nabór wniosków odbywa się w roku poprzedzającym rok budżetowy, którego dotyczy wniosek. Dopuszcza się możliwość składania wniosków w ciągu roku budżetowego, z zastrzeżeniem, że wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie przez właściwego wiceprezesa PAN w zależności od dostępności środków wyodrębnionych na DUN.
 4. Właściwy Wiceprezes PAN, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. działalności upowszechniającej naukę, podejmuje decyzję o wysokości środków finansowych przyznanych na realizację zadań z zakresu DUN dla jednostek Akademii lub odmowy ich przyznania wraz z uzasadnieniem.
 5. Wysokość przyznanych środków finansowych nie może być wyższa od kwoty dofinansowania określonej we wniosku.

B. Składanie wniosków

 1. Wnioski o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN), mogą być składane w terminie do dnia 27 października roku poprzedzającego rok, którego dotyczy planowane do realizacji zadanie, przez następujące podmioty:

  1. struktury korporacyjne
   • komitety naukowe i problemowe - za pośrednictwem właściwego merytorycznie wydziału PAN;
   • komitety problemowe przy Prezydium PAN - za pośrednictwem Gabinetu Prezesa PAN;
   • wydziały PAN;
   • oddziały PAN;
   • Akademia Młodych Uczonych;
  2. jednostki PAN nieposiadające osobowości prawnej
   • pomocnicze jednostki naukowe;
   • placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej;
   • jednostki organizacyjne Akademii;
  3. komórki organizacyjne Kancelarii Akademii.
 2. Do rozpatrzenia będą kierowane wyłącznie wnioski kompletne, złożone w wersji papierowej i elektronicznej w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki. Wnioski niekompletne będą zwracane wnioskodawcy.
 3. Jednostki, które otrzymały środki finansowe z zakresu działalności upowszechniającej naukę, są zobowiązane do:

  1. wykonania zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem;
  2. prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami wykorzystania środków;
  3. wyboru wykonawcy zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych;
  4. składania raportów merytorycznych i finansowych z realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami.
  Uwaga:
  Koszty, jakie można pokryć ze środków finansowych wyodrębnionych na działalność upowszechniającą naukę, zostały uwzględnione w formularzach wniosków szczegółowych - w części finansowej Zestawienie planowanych kosztów. Z uwagi na specyfikę niektórych zadań dopuszcza się inne koszty realizacji zadań niż wymienione w formularzach wniosków szczegółowych. Jednakże w takich przypadkach koszty muszą być zatwierdzane osobno dla każdego wniosku.
 4. Założenia ogólne dotyczące wniosków:

  1. wnioskodawcą jest jednostka Akademii;
  2. dofinansowane będą jedynie te zadania, w których realizacji jednostka Akademii uczestniczy bezpośrednio;
  3. w przypadku realizacji zadania przez kilka pomiotów oczekuje się, iż współorganizatorzy wniosą adekwatny wkład finansowy;
  4. przy ocenianiu wniosków brane będzie pod uwagę uzyskanie dofinansowania także z innych źródeł (np. środki unijne, sponsorzy).

C. Informacje dodatkowe

 1. Formularze z wnioskami znajdują się na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk (www.pan.pl / Serwis instytucjonalny / Instytucja / Kancelaria / Działalność Upowszechniająca Naukę / Formularze).
 2. Informacje dotyczące finansowania działalności upowszechniającej naukę znajdują się
  w Decyzji nr 26/2016 Prezesa PAN z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznawania dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej.
 3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki tel. (22) 182 66 05, 182 66 04 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: dun@pan.pl

D. Informacje dotyczące wypełniania wniosków:

 1. Informacja ogólna:

  1. Wnioski powinny zawierać szczegółowe informacje odnośnie jednostki wnioskującej o finansowanie/dofinansowanie zadania (w szczególności należy podać imię i nazwisko oraz wszelkie kontakty do osoby/osób, która rzeczywiście zajmuje się/zajmują się realizacją zadania i posiada wszelkie informacje na ten temat);
  2. w punkcie: Planowany termin realizacji zdania należy podać pełną datę rozpoczęcia i zakończenia zadania (tzn. dzień - miesiąc - rok).
 2. Informacje merytoryczne:

  1. w przypadku wspólnej realizacji zadania przez kilka podmiotów wniosek powinien zawierać dodatkowe informacje odnośnie podziału prac między podmiotami realizującymi zadanie, proszę o wpisanie powyższych informacji w części merytorycznej wniosku
   w punkcie: Inne informacje uznane za ważne dla wniosku;
  2. w przypadku organizowania konferencji, jeżeli liczba zaproszonych wykładowców jest większa niż zaproponowana w tabelce w formularzu, proszę o wpisanie nazwisk w części merytorycznej wniosku w punkcie: Inne informacje uznane za ważne dla wniosku;
  3. pod pojęciem samodzielnej strony internetowej rozumie się również podstrony.
 3. Informacja finansowa:

  1. zestawienie planowanych kosztów zadania powinno wynikać z rzeczywistego oszacowania kosztów;
  2. w tabeli w kolumnie czwartej: Na podstawie jakich dokumentów nastąpi realizacja zadania – w przypadku, kiedy jedynym wykonawcą jest jednostka wnioskująca, należy określić rodzaj umowy (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie) oraz rodzaj dokumentu, na podstawie którego zostaną przekazane środki (np. nota, faktura, rachunek w tym rachunek kosztów podróży). W sytuacji, kiedy zadanie jest realizowane przez kilka podmiotów, należy podać jedynie rodzaj umowy (np. umowa o wspólnej organizacji konferencji, umowa o wspólnym wydaniu publikacji);
  3. w przypadku wspólnej realizacji zadania przez kilka podmiotów prosimy o określenie miesiąca, w którym nastąpi wystawienie i przesłanie do Polskiej Akademii Nauk dokumentu księgowego (rachunku/faktury/noty księgowej), na podstawie którego nastąpi płatność (informacja powinna zostać uwzględniona w części finansowej wniosku w punkcie: Inne informacje uznane za ważne dla wniosku).
 4. W przypadku gdy wniosek otrzyma dofinansowanie, uprzejmie prosimy o przysłanie krótkiej notki informacyjnej. Materiał ten zostanie wykorzystany do promowania wydarzenia naukowego, którego dotyczył wniosek. Notka powinna zawierać informację na temat charakteru organizowanego zadania, tytuł zadania, datę, miejsce, zakres tematyczny sformułowany w kilku zdaniach. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 500 znaków ze spacjami.