Instytucja

Władze PAN

Organami Akademii są: Zgromadzenie Ogólne Akademii, Prezydium Akademii, Prezes Akademii, Kanclerz. Najwyższym organem jest Zgromadzenie Ogólne, w którym głos stanowiący mają członkowie krajowi PAN. Zgromadzenie określa kierunki działania Akademii i sprawuje nadzór nad całokształtem jej działalności. Ponadto może wypowiadać się w sprawach istotnych dla Narodu i Państwa. Zgromadzeniu przewodniczy Prezes PAN.

Czytaj więcej

Wydziały

Pięć wydziałów Akademii skupia uczonych reprezentujących różne dziedziny nauki – przede wszystkim członków krajowych i zagranicznych PAN. Działalnością wydziałów PAN kierują dziekani, przewodniczący rad kuratorów oraz zastępcy rad kuratorów. Działalność korporacyjna wydziałów realizowana jest w formie sesji plenarnych, posiedzeń komisji działających przy wydziale oraz wydziałowych komitetów naukowych.

Czytaj więcej

Oddziały

Oddziały Akademii funkcjonują w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, Poznaniu i we Wrocławiu. Oddziały realizują zadania Akademii w regionie oraz pełnią funkcje integracyjne działalności naukowej regionu, w szczególności w zakresie wspierania lub prowadzenia prac naukowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i kultury narodowej, a także inicjowania i prowadzenia międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z Polską.

Czytaj więcej

Komitety

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin – fizyków, biochemików, socjologów itd. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych.

Czytaj więcej

Jednostki naukowe (instytuty Polskiej Akademii Nauk)

Podstawową jednostką naukową Akademii jest instytut – w chwili obecnej działa ich 69. Większość oceniana jest jako wiodąca w działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, czego dowodem jest wysoka ocena nadana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kategorię A+, przyznawaną elicie polskiej nauki, ma 17 instytutów PAN.

Instytuty PAN współtworzą także konsorcja i centra powołane do realizacji konkretnych projektów badawczych.

Czytaj więcej

Kancelaria

Obsługę administracyjną PAN realizuje Kancelaria Akademii, która podlega Prezesowi Akademii, a jej bieżącą działalnością kieruje Kanclerz PAN.

Kancelaria odpowiada m.in. za planowanie, kontrolę, ewidencję księgową i sprawozdawczość w zakresie finansów i budżetu; sprawy zarządzania nieruchomościami i nadzoru właścicielskiego majątku Akademii; działania związane z upowszechnianiem i promocją nauki; współpracę z zagranicą; wszechstronne wsparcie przygotowania i realizacji grantów Europejskiej Rady ds. badań naukowych.

Czytaj więcej

Akademia Młodych Uczonych

Akademia Młodych Uczonych została powołana Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej.

Członkowie Akademii Młodych Uczonych wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN. W chwili wyboru nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Czytaj więcej

Kształcenie doktorantów w instytutach PAN

Zadania Polskiej Akademii Nauk w zakresie kształcenia, w szczególności wobec doktorantów wykonują instytuty naukowe PAN. W prowadzenie studiów doktoranckich są zaangażowane 43 instytuty PAN. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

W 2021 roku już 60 instytutów PAN zaangażowanych było w prowadzenie lub współprowadzenie 23 szkół doktorskich. Szkoły te są wspólnie prowadzone przez instytuty PAN oraz wspólnie z uczelniami i instytutami badawczymi. Najszersze grono instytutów PAN tworzących szkołę liczy 9 jednostek PAN. W dalszym ciągu podejmowane są działania zmierzające do rozszerzenia oferty szkół doktorskich, także w dyscyplinach naukowych, które nie były dotychczas proponowane w ramach kształcenia.

Czytaj więcej

Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN

Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk jest stałym organem doradczym Prezesa Akademii w sprawach dotyczących działalności jednostek naukowych Akademii.
Rada rozpatruje sprawy skierowane do niej przez Prezesa Akademii, dyrektorów jednostek naukowych Akademii lub członków Rady, w kwestiach istotnych dla funkcjonowania jednostek naukowych PAN.

Czytaj więcej

Komisja ds. etyki w nauce

Przy Polskiej Akademii Nauk działa komisja do spraw etyki w nauce, która jest wybierana spośród kandydatów zgłoszonych przez całe środowisko naukowe i akademickie.

Opracowany przez nią „Kodeks Etyki Pracownika Naukowego” wskazuje zalecenia dotyczące postępowania z danymi naukowymi, procedurami badawczymi, praktykami wydawniczymi, recenzowaniem i opiniowaniem prac.

Czytaj więcej

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność finansową i gospodarczą Akademii m.in. wykonanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego PAN, Prezydium PAN, decyzji Prezesa Akademii; gospodarowanie mieniem Akademii; działalność Kanclerza PAN.

Ponadto opiniuje projekty: programów rozwoju Akademii, budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii, planów finansowych oraz sprawozdania z ich wykonania.

Czytaj więcej

Współpraca międzynarodowa

Polska Akademia Nauk współpracuje zarówno z indywidualnymi akademiami nauk, jak i z międzynarodowymi organizacjami badawczymi. W dziedzinie współpracy międzynarodowej możemy poszczycić się uczestnictwem w ponad 60 organizacjach międzynarodowych, jak również współpracą z ponad 70 instytucjami partnerskimi z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Afryki.

Czytaj więcej

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (PIASt)

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (PIASt) za cel stawia sobie wspieranie rozwoju wiedzy i innowacji oraz promocję postępu naukowego w Polsce. W szczególności koncentruje się na realizacji różnorodnych projektów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, pozostając jednocześnie otwartym na realizację projektów przekrojowych w ujęciu interdyscyplinarnym. Umożliwia wymianę naukową i intelektualną oraz stwarza warunki do powstania międzynarodowej i interdyscyplinarnej wspólnoty badaczy, którzy przyjeżdżając do Polski mogą kontynuować własne projekty oraz dyskutować i wymieniać poglądy z innymi ekspertami w swojej dziedzinie.

Czytaj więcej

Inne jednostki

Polska Akademia Nauk dysponuje Domami Pracy Twórczej, które znajdują się w Juracie, Świnoujściu, Wierzbie, Ośrodkiem Konferencyjnym w Jabłonnie oraz Domem Rencisty w Konstancinie. Działa jednostka organizacyjna pn. PAN Zakład Działalności Pomocniczej, znajdująca się w Pałacu Staszica w Warszawie, która m.in. administruje nieruchomościami, będącymi własnością PAN, w tym lokalami mieszkalnymi oraz prowadzi Domy Pracy Twórczej PAN w Juracie i Świnoujściu.

Czytaj więcej

Doskonałość naukowa

Dla naukowca zdobycie grantu ERC to jedno z najwyższych indywidualnych osiągnięć. W Polsce udało się to dotychczas zaledwie 21 razy. Polska Akademia Nauk we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce wspierać najlepszych polskich naukowców i zdecydowanie zwiększyć nasz udział w pozyskiwaniu tych prestiżowych grantów. W tym celu w Kancelarii PAN utworzono Biuro ds. Doskonałości Naukowej. Biuro zapewnia naukowcom wszechstronne wsparcie w przygotowaniu i realizacji grantów ERC. Wspiera potencjalnych aplikantów do grantów ERC nie tylko z Polskiej Akademii Nauk, ale z całej Polski. Pomoc Biura jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich naukowców z Polski.

Czytaj więcej

Związki zawodowe

W Polskiej Akademii Nauk działają trzy związki zawodowe – Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność PAN, Związek Zawodowy Pracowników PAN i Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Podstawą funkcjonowania związków zawodowych jako podmiotów reprezentujących interesy pracowników jest wolność zrzeszania się, która została zapisana w Konstytucji RP. Szczegółowe zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych określa ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Zasadniczym celem powoływanych przez pracowników związków zawodowych jest reprezentowanie pracowników i innych osób, obrona ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych (zbiorowych i indywidualnych).

Czytaj więcej

Archiwa, biblioteki, muzea

Archiwa PAN gromadzą, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną. Do ważnych zadań Archiwów należy również prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i wydawniczej, a także informacyjnej i popularyzatorskiej. Zbiory znajdujące się w Archiwach są digitalizowane, mikrofilmowane oraz poddawane konserwacji.

Biblioteki PAN realizują m.in. zadania z zakresu gromadzenia, opracowania i udostępniania piśmiennictwa i innych rodzajów zbiorów szczególnie dotyczących regionu, a także z zakresu bibliografii, bibliologii, bibliotekoznawstwa oraz dokumentacji naukowej.

Czytaj więcej

Inne podmioty

Przedmiotem działania spółek jest szeroko pojęta działalność innowacyjno-wdrożeniowa polegająca na produkcji i sprzedaży wyrobów oraz usług opartych na wynikach prac badawczych wykorzystywanych w jednostkach naukowych. Akademia prowadzi sprawy związane ze spółkami handlowymi, w których posiada udziały bądź akcje w zakresie działalności merytorycznej.

Fundacje działają na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203 z późn. zm.) oraz statutów ustalonych przez fundatorów.

Czytaj więcej

Uniwersytet Polskiej Akademii Nauk

Rozpoczynamy projekt Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk – zapowiedział Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński podczas konferencji prasowej zorganizowanej po 133. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w grudniu 2016 roku. - Akademia ma olbrzymi potencjał naukowy, który jest bardzo dobrze wykorzystywany do prowadzenia prac naukowych i innowacji. Szkoda jednak, że tak mało jest wykorzystywany do kształcenia. Przy PAN są studia doktoranckie, ale możliwości Akademii są znacznie większe.

Czytaj więcej