Kancelaria

Obsługę administracyjną PAN realizuje Kancelaria Akademii, która podlega Prezesowi Akademii, a jej bieżącą działalnością kieruje Kanclerz PAN.

Kancelaria odpowiada m.in. za planowanie, kontrolę, ewidencję księgową i sprawozdawczość w zakresie finansów i budżetu; sprawy zarządzania nieruchomościami i nadzoru właścicielskiego majątku Akademii; działania związane z upowszechnianiem i promocją nauki; współpracę z zagranicą; wszechstronne wsparcie przygotowania i realizacji grantów Europejskiej Rady ds. badań naukowych.W skład Kancelarii wchodzą:
Gabinet Prezesa, Biuro Finansów i Budżetu, Biuro Organizacyjno-Majątkowe, Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki, Biuro Współpracy z Zagranicą, Biuro do spraw Doskonałości Naukowej; Zespół Spraw Pracowniczych, Zespół Zamówień Publicznych, Zespół Gospodarczy, Zespół Teleinformatyki, Zespół Audytu Wewnętrznego, Zespół Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych, Samodzielne Stanowisko do spraw Antykorupcyjnych, Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej, Samodzielne Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Kancelaria zajmuje się również obsługą administracyjną oddziałów PAN.


Kontakt ogólny do Kancelarii PAN:
Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
skrytka pocztowa 24
tel. (22) 182 60 00
fax: (22) 182 70 50
e-mail: akademia@pan.pl lub kancelaria@pan.pl