Komisja ds. etyki w nauce

Przy Polskiej Akademii Nauk działa komisja do spraw etyki w nauce, która jest wybierana spośród kandydatów zgłoszonych przez całe środowisko naukowe i akademickie.

Opracowany przez nią „Kodeks Etyki Pracownika Naukowego” wskazuje zalecenia dotyczące postępowania z danymi naukowymi, procedurami badawczymi, praktykami wydawniczymi, recenzowaniem i opiniowaniem prac.

Komisja wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowników uczelni, jednostek naukowych Akademii oraz instytutów badawczych, w szczególności w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne.

Z własnej inicjatywy może kierować sprawy w tej kwestii do właściwych komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja prowadzi również działalność mającą na celu upowszechnianie standardów rzetelności badań naukowych.