Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność finansową i gospodarczą Akademii m.in. wykonanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego PAN, Prezydium PAN, decyzji Prezesa Akademii; gospodarowanie mieniem Akademii; działalność Kanclerza PAN.

Ponadto opiniuje projekty: programów rozwoju Akademii, budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii, planów finansowych oraz sprawozdania z ich wykonania.

Komisja Rewizyjna przedstawia rekomendacje dotyczące rocznych sprawozdań z działalności Akademii, planu finansowego Akademii oraz sprawozdania z jego wykonania. Uchwala plan i harmonogram kontroli na rok budżetowy, który przedstawia Prezydium Akademii.

 

Zakres działania komisji

1. Komisja kontroluje działalność finansową i gospodarczą Akademii.

2. Komisja kontroluje wykonanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego Akademii i Prezydium Akademii oraz decyzji Prezesa Akademii, w szczególności w zakresie działalności finansowej i gospodarowania mieniem Akademii.

3. Komisja kontroluje gospodarowanie mieniem Akademii zgodnie z zasadami celowości, gospodarności i oszczędności oraz zgodnie z wymaganiami racjonalnej gospodarki i przepisami prawa oraz decyzjami i zaleceniami Prezesa Akademii dla jednostek naukowych i Kancelarii Akademii.

4. Komisja kontroluje działalność Kanclerza Akademii.

5. Komisja przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy, na zlecenie Zgromadzenia Ogólnego Akademii lub Prezesa Akademii. Komisja uchwala plan i harmonogram kontroli na rok budżetowy, które przedstawia Prezydium Akademii.

6. Komisja uchwala regulamin, określający zasady i tryb działania Komisji.

Komisja Rewizyjna
Polska Akademia Nauk

Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Telefon: 22 182 61 11
Fax: 22 620 49 10