Konkurs na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska w Gdańsku

Prezes Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska w Gdańsku

 1. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk

tel. +48 58 301-55-23

na 4-letnią kadencję rozpoczynająca się w dniu 1 kwietnia 2018 r.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska w Gdańsku może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych i/lub społecznych oraz 5 letni staż pracy w instytucjach naukowych, w tym nie mniej niż 2 lata na stanowisku kierowniczym;
 2. posiada gotowość do podjęcia obowiązków dyrektora w pomocniczej jednostce naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska w Gdańsku w pełnym wymiarze godzin czasu pracy na okres 4-letniej kadencji.
 3. korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:

 1. koncepcję funkcjonowania pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska w Gdańsku opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu (w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym);
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami (w formie  pisemnej i na nośniku elektronicznym);  
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
 4. a) przebieg pracy zawodowej;
 5. b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm.); 
 9. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

Dokumenty należy nadsyłać  do dnia 19 stycznia 2018 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia),  w dwóch egzemplarzach,  na adres: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, tel. 22 182 60 10 z dopiskiem na kopercie: „konkurs na stanowisko dyrektora – Biblioteka Gdańska” lub składać osobiście pod adresem: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2116 (21 piętro) w godz. od 9.00  do 16.00.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną poproszeni o przybycie na posiedzenie  Komisji Konkursowej, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. w celu przedstawienia programu swej działalności na stanowisku dyrektora.

 

Materiały informacyjne dotyczące pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska w Gdańsku dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Gdańskiej w Gdańsku:  http://www.bgpan.gda.pl/