Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN na 4-letnią kadencję

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PANna czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 października 2018 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych  kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 2. reprezentuje dyscyplinę z dziedziny nauk ekonomicznych;
 3. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. korzysta z pełni praw publicznych;

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie w 2 egz. oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

  a) przebieg pracy zawodowej;
  b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN będzie pierwszym miejscem pracy kandydata, w którym będzie zaliczany do minimum kadrowego wymaganego do nadawania stopni naukowych;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm.);
 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 tel. 22 182 60 10 z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN lub składać osobiście w siedzibie Wydziału: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2116 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00 do dnia 12 lipca 2018 r. do godziny 16:00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN dostępne są na stronie internetowej www.inepan.plwww.pan.pl

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 12 czerwca 2018 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do 12 lipca 2018 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.