Konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN w Brukseli działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA

Prezes Polskiej Akademii Nauk, działając na podstawie art. 68 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201 oraz Decyzji nr 46 Prezesa PAN z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Akademii, ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN w Brukseli działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA.

1. Kandydaci powinni posiadać:
1)    co najmniej 5 letni staż pracy w polskich instytucjach naukowych,
2)    doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w zarządzaniu zespołem pracowników,
3)     doświadczenie w zarządzaniu nauką, a także we współpracy z europejskimi instytucjami naukowymi, w szczególności instytucjami Unii Europejskiej,
4)    biegłą znajomość języka francuskiego i języka angielskiego,
5)    znajomość struktur i zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, w szczególności tych, których kompetencje wiążą się z problematyką badań naukowych i prac rozwojowych,
6)    znajomość podstawowych zasad systemu prawnego Belgii oraz wiedzę o nauce, gospodarce i kulturze Belgii,
7)    znajomość odpowiednich polskich aktów prawnych, w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Ponadto atutem będzie:
˗    posiadanie przez kandydata co najmniej stopnia naukowego doktora,
˗    doświadczenie kandydata w skutecznym ubieganiu się o granty badawcze, w tym o granty Unii Europejskiej,
˗   załączenie referencji potwierdzających kompetencje zawodowe w obszarze nauki, zarządzania nauką i public relations, w tym niezbędne doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami instytucji wspierających i finansujących naukę działających na terenie kraju.

 2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
˗    pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Biura,  
˗    życiorys naukowy,
˗    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony na stronie: http://instytucja.pan.pl/index.php/sprawy-pracownicze)
˗    dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych, określonych w pkt 1.1- 1.4,
˗    oświadczenie kandydata o woli zatrudnienia na warunkach polskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
˗    oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, praca na stanowisku dyrektora Biura będzie przez kandydata wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
˗    zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
˗    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
˗    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
˗    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań wynikających ze stanu zdrowia, uniemożliwiających podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym,
˗    oświadczenie lustracyjne bądź informację o złożonym już oświadczeniu lustracyjnym innemu podmiotowi (Ustawa z dn. 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - Dz. U. Nr 63 z 2007 r. poz. 425 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed 1.08.1972 r.

3. Przewidywany termin objęcia stanowiska: 1 listopada 2018 r.

4. Termin składania ofert: 13 kwietnia 2018 r. do godz.16.00

5. Miejsce składania ofert:

 Sekretariat konkursu
 Biuro Współpracy z Zagranicą PAN, pokój 2509
 pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
 Pałac Kultury i Nauki


Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami w trzeciej dekadzie kwietnia br.
Złożone dokumenty będą zwracane zainteresowanym jedynie na ich wniosek.
Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretariat konkursu:

tel. (22) 182-65-08
faks (22) 182-70-68