Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN

Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk jest stałym organem doradczym Prezesa Akademii w sprawach dotyczących działalności jednostek naukowych Akademii.
Rada rozpatruje sprawy skierowane do niej przez Prezesa Akademii, dyrektorów jednostek naukowych Akademii lub członków Rady, w kwestiach istotnych dla funkcjonowania jednostek naukowych PAN.

W skład Rady wchodzi trzynastu dyrektorów jednostek naukowych Akademii.


Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk
na kadencję 2015-2018


Przewodniczący Rady:

prof. dr hab. Marek Jeżabek
Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
(Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN)

Zastępcy przewodniczącego Rady:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN
Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
(Wydział IV Nauk Technicznych PAN)

prof. dr hab. Małgorzata Witko, czł. koresp. PAN
Dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
(Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN)

Członkowie Rady:

prof. dr hab. Marek Figlerowicz
Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
(Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN)

prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen
Dyrektor Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
(Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN)

prof. dr hab. Władysław Lasoń
Dyrektor Instytutu Farmakologii PAN
(Wydział V Nauk Medycznych PAN)

prof. dr hab. Feliks Przytycki, czł. koresp. PAN
Dyrektor Instytutu Matematycznego PAN
(Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN)

prof. dr hab. Andrzej Rychard
Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
(Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN)

prof. dr hab. Piotr Salwa, czł. koresp. PAN
Dyrektor jednostki pn. PAN Stacja Naukowa w Rzymie
(Zagraniczne stacje naukowe PAN)

prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
(Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński
Dyrektor Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
(Wydział IV Nauk Technicznych PAN)

prof. dr hab. Konrad Wołowski
Dyrektor Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN
(Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN)

 

REGULAMIN powoływania oraz zakresu działalności Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Polskiej Akademii Nauk

Decyzja nr 5/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 lutego 2017 r.

Obsługa administracyjna:
Gabinet Prezesa PAN
22 182 61 32

Iwona Osińska
e-mail: Iwona.Osinska@pan.pl