Składanie raportów

Składanie raportów:

1. Jednostki, które otrzymały w danym roku środki finansowe na realizację zadań z zakresu upowszechniania i promocji działalności naukowej zobowiązane są do złożenia w formie papierowej i elektronicznej raportów z ich realizacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia roku w którym nastąpiła ww. realizacja. W przypadku zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Akademii nieposiadające osobowości prawnej raport należy złożyć nie później niż do dnia 31 stycznia roku następnego.

Uwaga:
Jeśli raport dotyczy rozliczenia działalności wydawniczej, konieczne jest dołączenie do raportu 1 egz. dowodowego publikacji.

2.  Raport powinien zawierać w szczególności:
a) omówienie stanu wykonania zadania i wykorzystania przyznanych środków finansowych;
b) przedstawienie informacji o formach i zasięgu upowszechniania wyników wykonanych zadań;
c) informację o sposobie wyboru wykonawcy zadań;
d) opis osiągniętych celów i uzyskanych efektów;
e) wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności w nakładach planowanych i zrealizowanych.

3.  Przy ocenie raportów uwzględnia się w następujące kryteria:
a)stopień osiągnięcia planowanych celów ujętych we wniosku;
b)wykorzystanie środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadność poniesionych wydatków w stosunku do uzyskanych wyników.

4.  Niezłożenie w terminie raportu stanowi podstawę do nieprzekazania środków finansowych współorganizatorowi.

Formularze raportów znajdują się na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk (www.pan.pl / Kancelaria / Druki i formularze / upowszechnianie i promocja działalności naukowej / formularze / raporty).